my vocalist soprano archive - summer 2013 - original author :me - rabeah razavi


ساختار شناسی آکوردهای معکوس (6) - شش 
 نخست(3) و دوم(4) یا معکوس اول و دوم
نویسنده : رابعه رضوی 
Rabeah Razavi 
 ساعت ٩:٠٧ 
روز ۱ خرداد ۱۳٩٢
کلید واژه ها : آکورد  معکوس نخست، آکورد  معکوس دوم، نت سوم در پایه - معکوس نخست، قرارگرفتن نت پنجم در پایه- معکوس دوم
 
درود بر یاران .
اگر به یاد داشته باشید  ؛ گفتیم آکوردها جدا از شکل پایگی خود می توانند نمایه دیگری به خود گیرند . معکوس ساختن آکورد یکی از زیباترین روشهایی است که می توان در آفرینش آثار زیبای موسیقایی از آن بهره جست. 
چنانچه می دانیم  می توان گاه  از برخی شیوه های سختگیرانه را در پیوند با خطاها( به ویژه پنجم و اکتاو ) ؛ برای خوش آهنگ شدن ؛ چشم پوشی کرد . به بیان نکوتر جز در خطاهایی که در اثر ؛ ناخوشایند به گوش می رسد ؛ برخی از آنها ناگزیر است که بدان پرداخته شد .
اما اکنون وارد بخشی دگر می شویم . اینجا به گونه ای پایه ؛ وجود دارد اما با یکی از نتها ؛ جایگزین می شود. 
می توان نتهای آکورد 3 صدایی را با یک بازی 3 مهره ای  همسان دانست . گرچه  درچینش نتهای آکورد؛ برای چهار بخشی شدن ؛ باید یکی از آنها را دگربار نگاشت؛ که  این نت تکرار شونده یا نت  پایه ، پنجم و یا نت هشتم است . 
اما زیبایی آکورد معکوس ،  در این است که نت  پایه آکورد در شکل پایگی به جای اینکه در بخش صدایی باس و پایه قرار گیرد ، جابجا می شود و به جای پنجم آکورد ما می نشیند . 
آکورد  معکوس اول ، انگار همان آکورد پایگی باشد که نت پایه به جای نشستن در جایگاه همیشگی ، بر مسند پنجم آکورد می نشیند . 
با یک نمونه ، افزونتر به این ساختار می نگریم : 
دو - می - سل   ،       آکورد پایگی     
 می - سل - دو  ، آکورد معکوس نخست  6(3)
6(3) چنانچه در بررسی یک گروه آکورد به این نشانه برخورد کردیم ؛ نشانه نواختن ؛ یا خوانده شدن نت پایه در پنجم و نهاده شدن نت سوم در پایه است که همانا معکوس نخست آکورد نام می گیرد .
چنانچه می بینیم ؛ سوم آکورد به جای نت پایه قرار گرفته است  ( نت می ) ؛ پنجم آکورد به جای نت سوم ایستاده است ( نت سل ) و پایه آکورد به جای پنجم آن . 
اگر یکی از آنها را هم دگر بار بنگاریم  ،برای نمونه (دو )  که پایه است ؛ به  ساختار چهار بخشی 3 نتی ؛ و معکوس نخست می رسیم : 
می - دو - سل - دو (  بخش صدایی های باس با نت می و  تنوردر کلید فای خط چهارم با نت دو - آلتو با نت سل و سوپرانو در کلید سل با نت دو ) .
 می دانیم که اکنون بهترین نت برای تکرار  یا دگر بار نگاشته شدن  ؛ در شکل معکوس اول آکورد ، همانا " نت پایه" است . 
 دانستن این که چرا نمادش" شش - سه" است ؛ نیز آسان است : 
 6(3)
Soprano & Bass = E & C    =6              /  Bass & Alto = 3
فاصله بخش باس آکورد تا نت آلتو ، یک فاصله سوم بزرگ است ، و دو نت سازنده بخشهای صدایی سوپرانو و باس ، با هم فاصله ششم بزرگ دارند. 
نت می در کلید فای خط چهارم ( بین دو خط سوم و چهارم ) ؛ اینجا جانشین  نت  پایه  در بخش صدایی باس  است و با نت دو اکتاو  در کلید سل  میان دو خط دوم و سوم ؛ فاصله ششم دارد .
نیز نت  می  بخش صدایی باس  و نت  سل در بخش صدایی آلتو ؛  از یکدگر فاصله سوم بزرگ دارند 
نقش و جایگاه نت پایه  ،   اندکی در شکل "معکوس " کم رنگ می شود . به بیان کارکرد این آکورد  ، برای پرهیز از یکنواختی چینش آکوردها در کنار یکدگر است . 
************
آکورد معکوس دوم  : هنگامی  که پنجم آکورد در پایه  قرار گیرد ، آکورد معکوس دوم به دست می آید . چنانکه در آکورد معکوس نخست ؛ سوم  آکورد در این جایگاه می نشست .
شیفره  آکورد معکوس دوم 6(4) 
   . در نگاشته آینده هر دو گونه آکورد معکوس نخست و دوم و پیوندهایش را فزونتر را خواهیم نگریست
تمامی حقوق این نگاشته برای نگارنده وبلاگ ؛ اینجانب   رابعه  رضوی محفوظ است
(C)
Rabeah Razavi Alavi (Asal)- All Rights Reserved
********************************************
ساختار آکورد معکوس اول و قوانین سازنده آن - بخش اول + تمرینها
نویسنده : رابعه رضوی
 Rabeah Razavi 
 ساعت ۸:۳۴ 
روز ۸ خرداد ۱۳٩٢
کلید واژه ها : آکوردهای معکوس اول، آکوردهای پایگی، تغییر پوزیشن در وصل آکوردها
 
درود بر یاران . 
 در نگاشته پیشین ، از آکوردهای معکوس نخست و دوم گفتیم .
 آکوردهایی که در آنها ، جایگاه نتهای سازنده آکورد  دگرگون می شود و برای نمونه نت  پایه آکورد ،  به جای " نت " سوم یا پنجم آن  قرار می گیرد . همان آکوردهایی که با عنوان معکوس اول و دوم  ، به آنها نگریستیم . 
در این نگاشته  فزونتر ساختار نتها و قوانین مربوط به هر یک از این آکوردها که در ماژورها ، همسان است ، را می نگریم .
           "       قوانین  آکوردهای معکوس اول در نواختن یا خواندن "
1- آخرین جمله از جملات نوشته شده در یک مجموعه آکورد ، نباید شکل معکوس داشته باشد . 
2- در ابتدای جملات هارمونی هم استفاده از آکوردهای معکوس ، متداول نیست .
(. استاد پرویز منصوری در کتاب هارمونی تحلیلی در صفحه 53 - چاپ اول -1378 به این  دو نکته اشاره می کنند)
اما چنانچه پیشتر گفتیم  ، این آکورد برای  پرهیز از یکنواختی جملات هارمونی است . 
3- آکوردهای معکوس  می توانند چیدمانی پپاپی داشته باشند .
 این سخن  بدان معناست که چنانچه ما آکورد دوماژور معکوس را به کار بردیم ، می توانیم پس از آن برای نمونه یک آکورد سل ماژور معکوس را هم قرار دهیم. اما همانند همیشه  ؛ تنها در  پنج تا هفت  آکورد پیاپی این روش کاربردی است و بیش از آن ، استفاده از معکوسهای متوالی از زیبایی اثر می کاهد . این امر کاملا تجربی است و با نواختن این مجموعه آکوردها با سازتان ، به درستی آن پی خواهید برد . 
4 -  با توجه به نت بخش باس (  یا نتهایی که در بخش صدایی  باس و کلید فای خط چهارم قرار می گیرند) ؛ نباید به شکل پیاپی، بیش از شش  یا هفت آکورد  معکوس داشته باشیم . 
5-
-حالتهای آکورد بر اساس فاصله نتهای سوپرانو تا باس ، نگاشته می شوند که عدد یا شیفراژ آنها
  برای آکوردهای پایه  ؛     5
   برای آکوردهای معکوس اول  و 6(3)
  برای آکوردهای معکوس دوم 6(4)
 6 - قوانین معکوس نوشتن آکوردها که جملات هارمونی را از یکنواختی آکوردهای پایگی دور می کند ؛ و آن را تاثیرگذارتر می سازد ؛ به ویژه درآثاری که برای سازهای سولو ( تکنوازی ) ؛نوشته می شود و این آکوردها را نوازنده در کنار یکدیگر می نوازد ؛ برای همه درجه های گام از  درجه یکم تا  درجه هفتم ؛ نگاشته می شود .
7 - نت تکرارشونده : بهتر است برای بخش چهارم ( یا سوپرانوی آکورد نواخته شده ) ؛ از نت  پایه یا پنجم آکورد بهره گبریم . اگر آکورد چنین باشد : فا -لا - ر -  ، چون در حالت پایه  ر- فا - لا بوده است و نت لا ؛ پنجم آکورد فا ماژور است ؛ در نتیجه ؛ شکل 4 صدایی آن ؛ فا - لا - ر -لا ، خواهد شد .
8 - آکورد درجه هفتم همان قوانین و محدودیتهایی را که گفتیم ، دارد و بیشتر آکوردها چه در شکل پایگی و چه شکل معکوس اول ؛ پس از آن نوشته و نواخته نمی شوند 
نکته : سوم آکورد کمتر در شکل معکوس اول آکورد ؛ دگربار نگاشته و تکرار می شود
زین پس آکوردها و پیوندهای این جدول وصل آکوردها را بسیار تمرین کنید . در هر تمرین ؛ به بخشی از آن بپردازید 
5(3 ) وصل یا پیوند آکوردهای پایگی 
6 بر اساس درجه هایشان به آکوردهای  
I     5(3)            به     I6  , III6 , IV6 , V6 , VI6    (6)
پیوند آکوردهای درجه یکم پایه به آکوردهای درجه یکم و سوم و چهارم و پنجم و ششم آکوردهای معکوس اول .
 این تمرین را با ساز بنوازید . برای نمونه در گام  و آکورد دو ماژور،  در شکل پایه C و با پیوند آن به پنج آکورد معکوس اول ، و   C6- E6 - F6 - G6 -A6یا آکوردهای لا ماژور معکوس ، سل ماژور معکوس ، فا ماژور معکوس ، 
می ماژور معکوس ، دو ماژور معکوس اول
و تمامی قوانینی را که در نگاشته های پبشین گفتیم را در نواختن این آکوردهای معکوس در کنار هم ، بنوازید و  بشنوید  یا با گروه کر شامل چهار گروه صدایی اصلی ( سوپرانو - آلتو - تنور - باس ) ؛  بخوانید .
نیز این نمونه ها را تمرین  کنید :
آکوردهای درجه دوم پایگی  را به آکوردهای درجه های  دوم و چهارم و پنجم و ششم و هفتم  معکوس ،  پیوسته ، همه را با یکدگر بنوازید یا بخوانید. 
در نگاشته آینده تمرین های دیگری از این جدول را  خواهیم نگریست  که در واقع وصل آکوردهای گوناگون نیست و تنها جایگاه نتها در آن اندکی تغییر پوزیشن یا دگرگونی وضعیت،  می یابند .
در نگاشت دیگری ،  فزونتر به قوانین سازنده آکوردهای معکوس اول و دوم می پردازیم . 
تمامی حقوق معنوی این نگاشته برای نگارنده  و نویسنده وبلاگ وکالیست سوپرانو ؛ اینجانب  رابعه  رضوی  علوی ( عسل ) ، محفوظ است 
***********************************************
ساختار آکورد معکوس اول ( شش - سه ) و قوانین 
 harmonic accords(6) 3 - main rules
نویسنده : رابعه رضوی
 Rabeah Razavi 
 ساعت  9:33
 روز ۱۵ خرداد ۱۳٩٢
motif، harmonic chords 6 3، asal (rabeah) razavi، fifth note of accordکلید واژه ها :  
 
درود بر یاران .
در نگاشته پیشین از چگونگی پیوند در آکوردهای معکوس اول گفتیم و چند تمرین در درجه های گوناگون گام دو ماژور را نگریستیم .
نیز  گفتیم ، چنانچه بخواهیم نتی از سه نت سازنده آکورد سه صدایی معکوس اول را تکرار کنیم ، بهتر است این نت پایه یا پنجم آکورد ما  باشد .
 
                      : قوانین مهم معکوس اول 
1 - بی شک در همه تمرینهایی که انجام دادیم هم، باید کمابیش  قانون " پنجم و اکتاوهای پی در پی " را فراموش نکنیم و همیشه " نزدیکترین راه " را به کار نگیریم . چه بسا همین امر در نگاشتن آکوردها، دشواریها و شاید گاه " خطاهای هارمونی " ، بیافریند .  
 2- نکته  : یک روش پسندیده این است که در وصل یا پیوند آکوردهای معکوس اول ، اگر در آکورد نخستین ، نت پایه آکورد را تکرار کردیم  در آکورد پسین این بارنت فاصله پنجم آکورد را تکرار کنیم که هم آکورد را زیباتر و خوش آواتر می سازد و هم از یکنواختی چینش نتهای آنها جلوگیری می کند . 
3 - نکته   : هر گاه بخواهیم آکورد ساخته شده بر یکی از درجه ها را دگر بار بنگاریم ، به ویژه هنگامی که این آکوردها نزدیک به هم باشند ،  بهتر است یکبار همین آکورد برای نمونه دو ماژور را به شکل پایگی و یکبار به شکل معکوس نخست به کار بریم : 
 دو - می - سل - دو   :  C5 
 می - دو - سل - دو  : C 6(3) 
4 - آکورد معکوس، بسیار پرکاربرد است و همواره به کار می آید. اما در " آغاز " و در " پایان " جملات هارمونی، به یقین باید آکورد در شکل اصلی و "پایگی " خود به کار رود . بنابراین ، کاربرد آکورد معکوس در آغاز و پایان  دست کم در موسیقی کلاسیک پسندیده نیست و نباید به کار گرفته شود .
 7 - در کتاب هارمونی تحلیلی  - استاد پرویز منصوری در صفحه 59 - چاپ نخست -  1378 ، چنین می خوانیم :
 " در گزینش آکورد معکوس،  آنجا که جانشین آکورد پایگی شود باید بیش از همه ، خط ملودی بخش صدایی باس ، را در نظر گرفت . نیز ، نباید نتها به ویژه در هنگامی که آکوردها " شکل پایگی " دارند  ،  " تکرار " شوند. 
نتها، نباید " پرش اکتاو " کنند ، چرا که " موتیف " در اینجا مفهومی ندارد . پس پرش هم به جا نیست . 
******
در تمامی نمونه هایی که بررسی می شود ،  نتهای تکرار شونده  ، درنهایت دو یا سه بار در بخش باس هستند .
 اگر از نگاشته پیشین من ، رابعه رضوی علوی (عسل) در  وبلاگ وکالیست سوپرانو به یاد داشته باشید ، گفتم :
 تکرار را باید تا جایی ادامه داد که به زیبایی چینش نتها  آسیب نرساند . بهترین کار این است که هر چند گاهی " سوی حرکت "  دگرگون شود و تغییر یابد .
برای نمونه  
 آکورد اول : در کلید فای خط چهارم ، بخش صدایی باس : نت  دو  
 نت بخش صدایی تنور : نت  دو میانه ( که اینجا همان نت  اکتاو بخش صدایی باس است )
در کلید سل بخش صدایی آلتو : نت می        ،      بخش صدایی سوپرانو : نت سل 
آکورد دوم : سی   /  ر   /   ر / سل 
آکورد سوم :  می  / سی / می / سل 
آکورد چهارم : دو /  لا / می / دو 
در همین چهار آکورد : دو به سی  در بخش باس و سپس به می و آنگاه به دو  می رسد .( همگی در کلید فای خط چهارم )
در بخش صدایی تنور : نت دو  نخست، به  نت ر، سپس  به نت سی ، آنگاه به  نت لا  حرکت می کند.
در بخش صدایی آلتو : نت  می نخست، به نت  ر، سپس  به  نت می ، رهنمون می شود و بر همین نت ادامه و کشش ، می یابد . 
و بخش  صدایی سوپرانو : در هر 3 آکورد در نت سل در کلید سل ادامه و کشش یافته و سرانجام،  به نت دو رهنمون می گردد . 
می بینیم نتهای دو  و  می ،  2 بار تکرار شده اند و حرکتهای نتها در دیگر بخش ها هم باید در خلاف سوی باس باشد که در هر چهار آکورد ما ، چنین بوده است .
تمرینهای زیر را با ساز خویش بنوازید :
I  63    , III 6 3    ,       V  63   ,         VI  63     ----        III  53                
  I  63          ,      II  63  ,       IV  6 3 , VI  63   , VII 63           --------     IV53                
I 6 3        , II 6 3,     IV  6  3 ,    VI  63   ,     VII 63           --------     V5              
یا به زبان ساده تر : 
1 -  آکوردهای درجه سوم پایگی را به آکوردهای درجه ششم و پنجم و سوم و نخست معکوس اول در گام  دو ماژور یا دیگر گامهای بزرگ وصل کنید . 
. آکوردهای درجه چهارم پایگی را به آکوردهای درجه هفتم و ششم و دوم و نخست معکوس اول 2 -
 3. آکورد درجه پنجم در شکل پایگی را به آکوردهای درجه هفتم و ششم و چهارم و دوم و نخست  معکوس اول در شکل ماژور ، وصل کنید .
در نگاشته آینده افزونتر به قوانین آکوردهای" معکوس دوم " می پردازیم و تمرینهای دیگری از معکوس اول را هم خواهیم نگریست . 
Rabeah Razavi Alavi
(Asal)
(C)
***************************************************
آکورد معکوس دوم - دیباچه - چیدمان و شیفره آکورد
نویسنده : رابعه رضوی
 Rabeah Razavi 
 ساعت ۱٢:٠۸ 
روز ٢۳ خرداد ۱۳٩٢
آکورد معکوس دوم ، rabeah razavi روش از بین بردن نامطبوع بودن فاصله چهارم، نزدیکترین صدای فرعی  
 
درود بر یاران 
در نگاشته پیشین از آکوردهای " معکوس نخست " گفتیم و در این نگاشته به نوع دیگری از این آکورد که همانا  معکوس دوم است و با نشانگان عدد 6 که یک عدد 4 در زیر آن نگاشته شده است  نگاشته می شود 
آکورد مزبور این گونه ساخته می شود :
 پنجم اکورد پایگی  به جای  پایه آکورد ، نوشته می شود  و دگر نتها ، ار جمله سوم و پایه به ترتیب پس از آن در چیدمان معکوس دوم ، نوشته می شوند 
با نمونه همیشگی آکورد معکوس دوم ، دو ماژور : 
دو  c - می e - سل g 
6(4)
بنابراین، نت پایه اینجا،در بخش صدایی باس ، نت  " سل " است . نت بخش صدایی تنور،  نت "دو " ؛ نت  بخش صدایی آلتو ؛  نت " می " است و اکنون باید در بخش سوپرانو یک نت را تکرار کنیم .
  در اینجا روشهای مختلفی برای تکرار وجود دارد . نت فاصله سوم یا پنجم از پایه  را در این بخش می توانید تکرار کنید. 
اما کمی تفاوت در معکوس وجود دارد و آن وجود " فاصله چهارم "است که مطبوع  ناقص ، بوده و همین امر ،  پیوستن این آکورد را به دیگر آکورد را  کمی دشوارتر ، می سازد .
روشهایی گوناگونی برای وصل آکوردهای معکوس دوم وجود دارد .
پیشینیان هنگامی آن آکورد را " مطبوع " می شمارند که نتهای بخشهای پایین تر ، دارای فاصله " پنجم یا سوم " ، نسبت به نت فاصله چهارم " باشد .
این فاصله چهارم در واقع ، میان دو نت سل و دو ، پدیدار شده است  و در شیفره آکورد هم این را می بینیم . 
اگر  فاصله نتهای سل تا دو ،  را فاصله ای نا مطبوع بدانیم ، براساس نمونه ای که در صفحه 61 کتاب هارمونی تحلیلی استاد پرویز منصوری بیان داشته شده است ،  در چیدمان" دو  -سل - دو " ( دو تا سل )، در مقابل، یک پوزیشن " مطبوع "  پدیدار شده است و  در چیدمان " می - سل - دو " ؛  می و سل ؛  پوزیشن یا وضعیت " مطبوع " دیگری را در چینش نتهایشان ساخته اند .
 بنابراین اگر آکورد در بین این پوزیشین یا موقعیتها  نگاشته شد ،  فاصله چهارم نامطبوعش ،  با قرار دادن  یک فاصله پنجم یا سوم در بخشهای زیرین ، از نامطبوع بودن  دور می شود . 
زیر فاصله چهارم آکورد ، نت دیگری قرار نمی گیرد . نت فاصله پنجم درست ، " نت سل " در بخش باس است .
 نت پایه یا  دو ، در فاصله چهارم درست است و گرایش به حل بر "  نتی بسیار نزدیک به خود " دارد .
   اینجا نزدیکترین نت ، بی شک  " سوم آکورد " است . پس از آن " پنجم  آکورد" هم می تواند باشد 
آکورد I 6)4 (
:سل - می - دو  
 در آن دو به سوی " سل " کشش دارد . در نواختنش با ساز ؛ آرامش زیبایی را به دست خواهید آورد 
روش های دیگر برای  حل این نت از  این آکورد معکوس را در نگاشته دیگری بررسی می کنیم 
    
 IV 64  به             I53 , III53 , V53, VI
 وصل آکوردهای  معکوس دوم  درجه چهارم  هر گام ماژور به  آکوردهای درجه ششم و پنجم و سوم و یکم آن گام ماژور را با ساز بنوازید و بیازمایید . 
Rabeah  Razavi Alavi (Asal) -All Rights Reserved
(C)
*********************************************************
بخش پایانی قوانین آکوردهای بزرگ در شکل پایگی و معکوس اول و دوم
نویسنده : رابعه رضوی
 Rabeah Razavi 
 ساعت ۸:۳٠ 
روز ٢ تیر ۱۳٩٢
ثبات بخش باس، وصلهای معکوس اول به آکوردهای پایه، تغییر پوزیشن بخش سوپرانو arpeggioکلید واژه ها : 
 
درود بر یاران .
در نگاشته پیشین ، به " معکوس دوم " آکورد نگریستیم و دانستیم که حل آکورد در تلاش برای کاهش ناخوشایند بودن نگارش و خوانش فاصله چهارم است که در این آکورد وجود دارد . 
اما راه شایسته تری نیز وجود دارد تا بتوانیم آکوردهای معکوس دوم یا شش - چهار را به یک فاصله درست برسانیم . این راه ، همانا،  ساکن نگاه داشتن " نت پایه "که  اکنون در یکی از بخشهای صدایی بالاتر قرار دارد  و تغییر جایگاه پنجم آکورد است . 
می دانیم که در شکل معکوس دوم آکورد ، نت فاصله پنجم  آکورد  در پایه اش قرار گرفته است که  در آکورد پسین ؛ این بخش می تواند حرکت پیوسته به سوی نتهای بم تر یا زیرتر ؛ بیابد . 
فاصله چهارم آکورد : هنگامی که نت پایه  معکوس دوم  یا همان نت پنجم آکورد پایگی ،  تغییر کند ، به یک فاصله سوم بزرگ یا پنجم درست ، تبدیل می شود . گاهی هم ششم بزرگ  به هشتم درست ( اکتاو ) با حرکتی پیوسته ، می رسد . 
نمونه ای که در کتاب هارمونی تحلیلی استاد پرویز منصوری - چاپ 1378 - انتشارات پارت - ص 62  ، به وصل آکورد درجه یک معکوس دوم به آکورد درجه پنچم پایه می پردازد .
accord( I) 6)4( درجه اول معکوس دوم یا آکورد  سل - سل - دو - می  به
(V)   درجه پنجم  یا  آکورد سل -سل - سی - ر  وصل شده است
I 64    معکوس دوم درجه ششمVI  آکورد  سل - دو - می - دو     به   آکورد لا - دو - می -لا 
 درجه اول معکوس دوم I 6)4)      سل - دو - سل - می  به
 آکورد درجه چهارم          IV / فا - دو - لا - فا 
 اما می توان همین نتها را هم  یکتا نواخت . چه بسا ، آرپژ نواختن شان ، امکان پرشهای فزونتر را هم می دهد .
  نمونه آرپژ نواختن این نتها 
 Arpeggio 
دو - سل - می - دو    و  می - سل - دو - دو    و سل - دو - می  -دو به شکل آرپژ و آنگاه  دو - می - سل - دو
c-g-e-c      /       e-g-c-c    /  g-c-e-c (Arpeggio  /  c- -e - g-c
اما می توان بخش باس را به گونه ای از  توالی و چینش نتهای آرپژ  ساخت که گوش شنونده بیشتر به این نتهای چیده شده در بخش صدایی باس ، متوجه گردد . اما نیازی به هیچ راه و رسم دیگر برای زیباتر شدن آکورد نیست . چینش نتها در شکل آرپژ ، چنانچه تمامی نوازندگان می دانند ،  "حل "  آکورد را آسانتر و قطعه نواخته شده را بسیار گوشنوازتر، می سازد . 
اما اگر " آرپژ" ننگاشتیم ؛  یک راه بسیار کاربردی دگر نیز ، برای " تهیه و حل " آکورد معکوس دوم وجود دارد و آن حرکت " پیوسته " نت چهارم  یا حرکت فاصله چهارم به سوی پنجم یا سوم است .
 نمونه نیز  همین نکته  را نشان می دهد که باید " حل " و " نغییر پوزیشن " را با هم و همزمان ؛ به کار برد 
این کار را دو بخش صدایی بالاتر یعنی سوپرانو یا آلتو   در آکورد چهاربخشی  برعهده دارند . 
نمونه :
. وصل "سل - می - سل - دو "    به   آکورد  سل - ر - سل - سی 1 - 
.وصل " سل - می -سل - دو  "    به  آکورد   سل - می - سی - می 2 - 
می بینیم که  با ثبات بخش صدایی باس ،بخش  تنور این آکورد به سمت نت پایین تر در آکورد دوم ، حرکت داشته ؛ نت بخش صدایی  در نمونه نخست ثابت مانده است و سوپرانویش  به سوی نت سی در آکورد دوم ، حرکت داشته اما در نمونه دوم  با ثبات و پایدار ماندن  نتهای  بخشهای باس و تنور یا همان سل و می در این نمونه ؛ دو بخش آلتو و سوپرانو  هر دو به سوی نت بالاتر یعنی نت سل به نت  سی در بخش صدایی  آلتو و  نت  دو به نت  می در بخش  صدایی سوپرانو در آکورد بعدی ؛ حرکت کرده است 
 حل آکورد و تغییر وضعیت ( پوزیشن ) آن ، یک بار توسط بخش صدایی " آلتو " و بار دیگر در گستره صدایی سوپرانو ؛ انجام شده است . 
تمرین :
.      V 5(3) ----------    I(6) , II( 6) , III (6 ), V( 6) , VII 1 -  
VI 5(3)     ------------- I )6(  , III)6( , IV)6( , V)6( . VII  2 - 
VII 5) 3(  به III)63 - (    
. I )6(  ---------------------------- I 5)3( وIII 5(3) ,IV5(3) , V5(3) , VI 5(3)  4 -  
تمرین وصل تمامی آکوردهای معکوس اول درجه های دوم به آکوردهای درجه دوم  و چهارم و پنجم و ششم و هفتم پایگی  
  معکوس اول درجه سوم به آکوردهای پایگی  درجات یکم و سوم و پنجم و ششم 
  معکوس اول درجه چهارم  به آکوردهای پایگی  درجه یکم و دوم و چهارم و ششم و هفتم  و  آکورد درجه پنجم  معکوس اول به آکوردهای پایگی درجات  یکم  و دوم و سوم و پنجم .
 در این نگاشته موضوع آکوردهای ماژور سه صدایی و نگرش هارمونیک به آن را پایان می بریم و زین پس به آکورد چهار صدایی سون یا 7 که یکی از زیباترین آکوردهاست خواهیم پرداخت . بخش پسین نگاشته های سراچه وکالیست ؛ دیباچه ای بر آکورد "هفت "  (7) ، خواهد بود . 
نویسنده و تمامی حقوق معنوی این نگاشته و تمامی نگاشته های پیشین وبلاگ وکالیست سوپرانو ؛ برای اینجانب دارنده و نگارنده اش ؛ اینجانب، رابعه رضوی علوی (عسل )، محفوظ می باشد .
All Rights reserved 
  (Rabeah Razavi Alavi(Asal) - (C
****************************************************
آکوردهای چهارصدایی  ( Seven )
 دیباچه  
شیوه نگارش و ساختار آکورد - تهیه و حل
نویسنده : رابعه رضوی
 Rabeah Razavi 
 ساعت ۸:۱٩ ‎
روز ٩ تیر ۱۳٩٢
seven chords 7 کلید واژه ها  : 
 تهیه و حل فاصله هفتم نامطبوع آکورد 7، حرکت پیوسته پایین رونده در حل درجه هفتم
درود بر یاران .
زین پس به گونه دیگری از آکوردها خواهیم نگریست که  ساختارشان  با آنچه پیشتر آموختیم ، متفاوت است .                                                     
                                           به آن گروه از آکوردهای چهار صدایی گفته می شود که به جای 3 نت  در ساختار خویش دارای 4 نت هستند  و این نتها که با فاصله" سوم "و "پنجم" و "هفتم" از نت پایه ؛ به ترتیب چیده می شوند .
سون های چهار صدایی ، همانند آکوردهای سه صدایی که در آن یکی از نتها ، دگربار " تکرار " می شد ، نیستند . 
به این برهان که خود ؛ چهار صدایی هستند . بنابراین شیوه صدادهی متفاوتی دارند . چه بسا اینکه آکوردهای چهار صدایی   سون   اندکی؛ با گوش تربیت نیافته ، بیگانه  بوده و فضای متفاوتی از آکوردهای سه صدایی را در آفرینش اثر پدید می آورد. 
 از سوی دگر ، می دانیم که آکوردهای سون ؛ یک فاصله هفتم " نامطبوع " دارند و نیاز به تهیه و حل همانند آکوردهای دگر که دارای این فاصله هستند ، دارند . 
استاد پرویز منصوری در کتاب " هارمونی تحلیلی " - انتشارات پارت- چاپ دوم - سال 1378 - صفحه 68 ، به روشنی راه درست برای این تهیه و حل را ،  آوردن نت هفتم در آکورد پیشین به عنوان" نت مطبوع" و  ثابت  نگاه داشتن در همان بخش در پیوند به آکورد سون  و  حل آن  به شکل پایین رونده ، با حرکت پیوسته " نت هفتم " در آکورد بعدی ، می دانند .
اگر بخواهیم این موضوع را در سراچه وکالیست بررسی کنیم ، خواهیم گفت که مقصود این است که همان نتی را که در بخش سوپرانو ( برای نمونه ) داشتیم را در آکورد بعدی در همان بخش ، بنگاریم .
 سپس ، در آکورد پسین و بعدی هم نتی را بیابیم که  "مطبوع " باشد و  " حل نت نامطبوع " را بدین سان ، به آسانی انجام دهیم .
اما شکل آکورد هفت این گونه است
 ( برای نمونه دوماژور سون )
I7 :  c - e - g-b 
 دو - می - سل -سی 
یا آکوردی که روی درجه پنجم گام ساخته می شود : 
V7 
 g -b -d - f 
 سل - سی - ر - فا   
می بینیم :
هیچ نتی تکرار نشده است و همه نتها ؛ تازه اند..1 
در نخستین آکورد فاصله هفتم نامطبوع " سی " را داریم که باید حل شود .2
3 . در دومین آکورد سون یا هفت ، ممکن است بخواهیم نت " فا " در آکورد پسین و بعدی ، به سمت " می "؛ حرکت کند . در اینجاست که می توانیم از روش به کارگیری، " نت فا " به عنوان هفتم آکورد 7 درجه پنجم ، و سپس آکورد درجه یکم ، بهره گیریم .
این روش را بیشتر بررسی  کنیم : بیایید
سل - سی - ر - فا   :  آکورد  سون درجه پنجم  را به آکورد درجه اول که   دو - می - سل - سی است  ، وصل می کنیم.
اما چینش نتها را اندکی  دگرگون می سازیم :
" سل - سی - فا - ر "    {  V7 }        دو - سل - می - دو  { I}
می بینیم که آکورد دوم ، سه صدایی است و نباید با نمونه پیشین که گفتیم ، همسان پنداشته شود. 
برای حل فاصله نامطبوع درجه هفتم ، از نت فا به  نت می  در بخش صدایی  آلتو ، حرکت کرده است . چه بسا هنگام نواختن این بخش حس می کنم که باید ، حل نت فا یا هر درجه هفتم نامطبوع دیگری ، در آکورد 7 یا سون ؛ به نتی چون  می ، صورت گیرد  .
در نگاشته آینده این شیوه را افزونتر می نگریم و به نمونه هایی از پیوندها و وصل در آکوردهای 7 سون ، خواهیم پرداخت .  
تمرین چند آکورد از بخش پیشین
 
 I5 
IV6(5) آکورد معکوس درجه چهارم  به     I , II , III , V 1- وصل آکوردهای درجات یکم و دوم و سوم و پنجم 
VI 6(5)   آکورد معکوس درجه ششم  به     I , II , III , IV , VI 2 - وصل آکوردهای درجات 
    وصل آکورد درجه سوم به ششم    VII     به  III   3 - 
 I)6(   آکورد معکوس درجه یکم  به :     I , III , IV , V , VI  4 - 
  II )6 (    به آکورد معکوس درجه دوم :    II , IV , V , VI , VII   5      
تمامی حقوق معنوی این نگاشته ؛ برای اینجانب رابعه رضوی علوی (عسل ) ؛  نویسنده و دارنده و نگارنده اش ؛ محفوظ است . 
Rabeah  Razavi  Alavi (Asal)
(C) All Rights Reserved
*****************************************************************
ساختارشناسی آکوردهای چهارصدایی سون 
 تهیه و حل با کمک آکورد درجه سوم - راهکارها
نویسنده : رابعه رضوی
 Rabeah Razavi 
 ساعت 8 و  53
روز ۱۶ تیر ۱۳٩٢
آکوردهای سون i 7کلید واژه ها :  تهیه و حل به کمک آکورد درجه سوم،  رابعه رضوی علوی ( عسل )، تکرار  سوم ، حذف نت پنجم .
 
درود بر یاران .
در نگاشت پیشین ، به آکوردهای نوینی پرداختیم که " چهار صدایی " بوده و  " سون یا هفت " ، نام دارند . 
کنون همین آکوردها را ریزبینانه تر ، می نگریم و به روشهایی که می توان به کار برد تا در " تهیه " و " حل "  به نوای زیباتری از این آکورد برسیم ؛ نگاه می کنیم . 
نکته نخست اینکه :  پیش از آکورد سون ( هفت ) ،  باید از یک " آکورد در شکل پایگی " و نه " معکوس یا دیگر 
گونه های آکورد ، کمک گرفته شود تا نقش" تهیه " آکورد را برعهده گیرد . 
سوم آکورد نخست،  برای نمونه می تواند به پایین حرکت کند و نت " هفتم " آکورد پسین و بعدی ؛ تبدیل به نت  " هشتم یا اکتاو شود  
استاد پرویز منصوری در کتاب هارمونی تحلیلی ( انتشارات پارت - چاپ دوم - 1378) خود در صفحه 70 ؛   
  بیان می دارند :
 اگر می خواهیم ، آکورد درجه هفتم پایگی  که سه صدایی است  را برای تهیه به کار بریم، باید دقت کنیم که " حل " با استفاده از این آکورد ، می تواند اندکی دشوار باشد . چرا که این آکورد هم خود ؛ دارای یک " درجه هفتم نامطبوع " است که باید به گونه ای حل شود . 
پیشنهاد ایشان بهره گرفتن از  آکورد درجه  سوم در شکل چهارصدایی  و سون  به جای آکورد درجه هفتم است .
 آکورد درجه سوم در شکل چهار صدایی و سون  ، به کار گرفته می شود . اما راه نکوتری نیز وجود دارد و آن حذف یکی از نتهای " چهار صدایی " آکورد سوم و نهادن " نت تکرار " به جای آن است .
  در تردید میان اینکه سوم آکورد سون یا پنجم آن ، حذف شود ؛  بهتر است ؛ پنجم آکورد را برداریم و بزداییم و به جای آن فاصله سوم آکورد درجه سوم را تکرار کنیم . 
تکرار سوم آکورد سون و حذف پنجم  ، در مجموع بهتر است .
 وصلهایی همانند 
I -V - II 
 هم می تواند به کار گرفته شود . اما بهتر است از آن پرهیز شود یا اینکه آکورد درجه دوم معکوس باشد و آکورد درجه پنجم به شکل پایگی به کار رود . 
سرانجام به آکورد درجه اول پایگی برسیم . نمونه های بسیاری از " ترکیب همین پایگی ها و معکوسها " می توان برشمرد .
 وضعیت یا  پوزیشن  چینش نتهای آکورد ،  می تواند  وضعیت بسته  ،  وضعیت  باز  یا ترکیبی از هر دو وضعیت بسته و باز در آکوردها،  باشد . تنها نکته مهم اینجا ، نه چیدمان آکوردها در کنار هم ، که در عمل، مجموعه نتهایی است که برای هر بخش  صدایی ، از سوپرانو و آلتو تا تنور و باس ، نگاشته و خوانده می شود .
هر خط باید به تنهایی زیبا و شنیدنی باشد و نیز همه نتها در کنار یکدیگر ( که آکوردها را می سازند ) ، نیز چنین باشند و گاهی می توان به پنجم و اکتاو موازی هم نیندیشید.
   مهمترین نکته اینجا ، در وهله نخست ، زیبایی نتهای بخش صدایی سوپرانو است و سپس نتهای بخش صدایی  باس  . این نکته ای است که به تجربه  در تمرینات خویش ، دست یافتنی است.  
نمونه :
خط سوپرانو( با کلید سل) : دو - دو - ر - ر - می - دو - ر - دو 
خط آلتو( با کلید سل ) : سل - لا - لا - سل - سل - دو - ر - ر
خط تنور ( با کلید سل ) : می - می - ر - سل - سل - فا - فا - می
خط باس ( با کلید فای خط چهارم ) : دو اکتاو( میانه) - لا - فا - سل - دو - فا- ر - فا اکتاو پایین - دو 
چینش این مجموعه در کنار یکدیگر به گونه افقی ؛ سازنده ملودی است اما به گونه عمودی نیز آکوردهایی را پدیدار می سازد . 
I و VI    ---------II6
به
 V و I6 و  I7 و IV و II و V7 و I   
و یا وصل آکوردهای درجه اول پایگی به  درجه ششم پایگی به  آکورد درجه  دوم معکوس به  آکورد درجه پنجم پایگی آکورد  درجه یکم  آکوردهای معکوس به  آکورد درجه یکم سون یا هفت و آکورد درجه چهارم پایگی به  آکورد درجه دوم پایگی به آکورد  درجه پنجم هفت و در پایان بازگشت به آکورد درجه اول پایگی است . 
همه این وصلهای مهم سون و معکوس و پایگی آکوردها را با ساز خویش نواخته و بیازمایید. 
در نگاشته آینده به نقش نت درجه هفتم در آکورد هفت خواهیم نگریست . 
تمرین ( برای آکوردهای معکوس اول و دوم و وصل آنها ) :
1 - وصل آکورد درجه دوم معکوس به آکوردهای درجه دوم و چهارم و پنجم و ششم و هفتم .
 )II) )6)   به  (II , IV , V , VI , VII )
2- وصل آکوردهای درجه سوم معکوس به آکوردهای درجات یکم و سوم و پنجم و ششم .
  III )6(     به    (I , III , V , VI )
3- وصل آکورد معکوس درجه پنجم
  V 6  
 به آکوردهای پایگی درجه اول و دوم و چهارم و پنجم و هفتم
(I , II , III , V , VII )
 تمامی حقوق معنوی این نگاشته و نگاشته های پیشین برای نگارنده و  نویسنده اش ، اینجانب ،  رابعه  رضوی علوی (عسل ) محفوظ است . 
(C)
Rabeah Razavi Alavi (Asal)
All Rights Reserved
************************************************************
راهکارهای تهیه و حل آکوردهای سون به کمک نت درجه هفتم و آکوردهای معکوس - بخش اول
نویسنده : رابعه رضوی 
Rabeah Razavi 
 ساعت ۸:۳٢ 
روز ٢۳ تیر ۱۳٩٢
کلید واژه ها :
نت درجه هفتم به هنوان اکتاو آکورد پیشین، تهیه آکورد 7 به وسیله آکورد معکوس درجه اول یا دوم 
، حذف درجه سوم یا پنجم و تکرار یکی از نتها
 
درود بر یاران .
در نگاشته های پیشین  از گونه تازه ای از آکوردهای چهار صدایی سخن گفتیم که آکورد سون (هفت ) نام دارد . به روشهای " حل و تهیه " آن نگریستیم و آنگاه به این نکته رسیدیم که چینش نتها در بخش های مختلف صدایی  به همان اندازه مهم است که پیوستن و وصل درست آکوردها در یک مجموعه هارمونیک و آنگاه ، راههای مختلف کم کردن از اثر نت درجه هفتم نامطبوع را بررسی کردیم . 
اکنون به روشهای دیگر برای تهیه و حل در آکوردهای سون  ، بنگریم .
1- اگر ما در چینش آکوردهایمان  به آکورد درجه هفتم بخواهیم به نتهای مشترک در دو آکورد بنگریم و از آکورد پیشین نتی را پیدا کنیم که فاصله  پنجم " کاسته"  آکورد درجه هفتم را "تهیه" کند ، راهی جز تکرار همان نت پایه  که در آکوردها و گامهای مختلف متفاوت است ، نداریم .
2 - درجه هفتم آکورد  که باید به گونه ای مطبوع شود - که پیشتر به آن پرداختیم و شاید بتوان گفت این نت خودبخود با 
استفاده از آکورد درجه پنجم و حل درجه سوم ، به مطبوعیت لازم می رسد. 
اما استاد پرویز منصوری در کتاب هارمونی تحلیلی - انتشارات پارت - چاپ دو - 1378 ؛ ص 72؛ دیدگاه دیگری دارند و به عقیده اینجانب ؛ ایشان ؛   تجلی نت درجه چهارم  در آکورد درجه پنجم سون را تنها راه  کاهش نامطبوعیت و نه تغییر و حل کامل  آن نت می دانند و به طور خلاصه نیز به آن اشاره می کنند .
اگر به یاد داشته باشید  برای وصل آکوردها چند روش دگر هم وجود دارد ؛ که از آن جمله :
الف - بهره گیری از نت درجه هفتم به عنوان اکتاو یا درجه هشتم  آکورد پیشین - که کار تهیه آکورد را برعهده دارد . 
ب - تهیه آن  آکورد سون به وسیله یک آکورد معکوس که یا آکورد معکوس اول  با تکرار سوم آکورد ،  یا  آکورد معکوس دوم  درجه دوم  که کار تهیه و حل آکورد سون  را برعهده می گیرد. 
در مجموع  تنها دو روش برای حل  آکوردهای سون  ، وجود دارد . 
 حذف یکی از نتهای سازنده آکورد  که سوم یا پنجم  آن و تکرار و  دگربار آوردن " نت حذف نشده"  و یا استفاده از آن آکورد پسین و بعدی  به شکل آکورد معکوس اول یا دوم ، است . 
 گرچه این روش وصل آکورد سون  به معکوس نخست ، همیشه هم کارآمد نیست . 
درباره چگونگی تهیه و حل آکورد 7 به وسیله آکورد معکوس نخست و دوم ، در نگاشته دگر، سخن خواهیم گفت . 
تمرین :
وصل( پیوند ) آکوردهای پایگی IV 1 -  
 و ششم   وصل آکورد درجه چهارم  به آکوردهای معکوس درجات یکم  و سوم و پنجم (I , III , V , VI , VII)( 6)
و هفتم .
 پیوند آکورد پایگی درجه پنجم   )V( 2 - 
 به آکوردهای معکوس درجات  یکم و  دوم و سوم و پنجم و هفتم
( I , II , III , V  VII ) ( 6)
 پیوند آکورد پایگی درجه ششم ) VI( 3- 
به آکوردهای معکوس درجه یکم و دوم و سوم و چهارم و ششم  
 (6)  ( I , II , III , IV , VI )
4-
  در پایان ؛ وصل آکورد پایگی درجه هفتم
(VII)
  به آکورد درجه سوم معکوس
 (6)III
تمامی حقوق معنوی این نگاشته و دیگر نوشته هایم برای اینجانب رابعه رضوی علوی (عسل ) ؛ نویسنده و نگارنده آن محفوظ است . 
  (C)  Rabeah Razavi Alavi (Asal) - All Rights Reserved
*************************************************
چگونگی تهیه و حل آکوردهای 7 به وسیله آکوردهای معکوس و جملات هارمونی -بخش پایانی
نویسنده : رابعه رضوی
 Rabeah Razavi 
 ساعت ۶:۵۳ 
روز ۳٠ تیر ۱۳٩٢
کلید واژه ها : آکوردهای سون 7، آکوردهای تهیه معکوس دوم، آکوردهای تهیه 7،  رابعه  رضوی علوی (عسل)
 
درود بر یاران .
 در نگاشته پیشین ، گفتیم که آکوردهای سون  را می تواند با کمک آکوردهای 6 یا معکوس، تهیه و حل کرد . اما باید دانست که  وصل آکورد معکوس نخست ؛ به آکورد سون چندان 7 زیبنده نیست و گاه دشواریهایی را  ایجاد می کند . 
بهتر است در پرشها - که در نگاشته های بخش پیشین به آن نگریستیم - ، فاصله اکتاو ایجاد نشود  . این فاصله اکتاو در بخشهای بیرونی که همانا محدوده صداهای خطوط سوپرانو و باس هستند  ، ممکن است دشواری ایجاد کند ، و وصل سست و ضعیفی است و نامطبوع بودن نت درجه هفتم  که در نگاشته های پیشین آن را بررسی کردیم ، را نیز از میان نمی برد . 
بنابراین نکوتر است ، پیش از آنکه نتهای آکوردهای سون را به آکورد معکوس ؛  وصل و پیوسته کنیم ، نخست آن را بنوازیم یا بشنویم و اگر به گوش خوشایند بود ، گاهی در میان وصل آکوردها از آن بهره گیریم .
نمونه :
می   باس   و  سی    تنور  هر دو در کلید فای خط چهارم   -      سل  آلتو    و  ر  سوپرانو هر دو در کلید سل 
را به   نتهای   دو ( باس ) - لا(تنور در کلید فای خط چهارم ) - می - ر ( در کلید سل )  و سپس به لا - لا -( در فای خط چهارم)  می - دو در کلید سل 
وصل کنید و بنوازید .
می - سی - سل - ر  به  آکورد دو - لا - می - ر ، و سپس به آکورد لا - لا - می - دو ، وصل شده است .
به این جهت که معکوس آکورد و آکورد سون  را در اختیار داریم ، بنابراین آنکه در هر جمله هارمونیک، چه بنگاریم ، بسیار گستردگی می یابد و دشوارتر ، و با این همه غنی تر خواهد شد. 
 دیگر اینکه  :  چه هنگام باید آکورد معکوس را برای تهیه و حل آکورد سون ، به کار بریم .2
 آیا آکورد معکوس دوم  ؛ خود باید نخست تهیه و حل شود و سپس به همراه آکورد سون به کار رود یا خیر .3 
استاد پرویز منصوری در کتاب هارمونی تحلیلی - ص  74 - انتشارات پارت - چا پ دوم -1378 ، روش بسیار زیبایی را به کار می گیرند :
 به عقیده ایشان ، سودمند است که جملات هارمونی را به جای آغاز از ابتدا ،  از میانه یا از  وسط در کنار هم  بنویسیم و در این نگارش مجموعه آکوردها در کنار یکدگر ، آکورد سون  در مرکز قرار گیرد  یا هر جایی از جمله که مناسب تر است ، آنگاه چیدمان آکوردهایمان اینگونه می شود : 
 آکورد  تهیه  آکورد سون  پیش از آن  
 آکورد 7 در مرکز 
اما اگر آکورد اول هم نیاز به تهیه و حل داشت ، چیدمان آکوردها ، اینگونه خواهد شد: 
 آکوردی برای تهیه آکورد معکوس دوم ،  که خود تهیه کننده آکورد پسین است  ، برای تهیه و حل آکورد سون  یا  آکورد 7 .
ایشان اعتقاد دارند باید،  برخلاف جهت تا آغاز جمله ،  برای نوشتن آکوردهای" پیش از سون " ،  بازگردیم . آکوردها را بنگاریم و آنگاه به نگاشتن آکوردهای " پس از سون " بپردازیم.
در نگاشته آینده" مبحث سون ها و پیوندهایش" را با " معکوسهای آکورد سون  چهارصدایی" به پایان می بریم که با معکوس آکوردهای سه صدایی کمی متفاوت است .
تمامی حقوق معنوی این نگاشته ها  برای نویسنده  و نگارنده آن، اینجانب ، رابعه رضوی علوی (عسل)، محفوظ است .
(C)
 All Rights Reserved
Rabeah Razavi Alavi (Asal)
***********************************************
واپسین نگاشته در باب آکوردهای سون 
 معکوسهای اول و دوم وسوم سون  - وصل  آکوردها
نویسنده : رابعه رضوی
 Rabeah Razavi 
 ساعت ٧:۵۳
 روز ۶ امرداد ۱۳٩٢
کلید واژه ها :
آکوردهای سون و معکوسهای اول آکورد، معکوس دوم آکورد هفت،
 ، معکوس سوم آکوردهای سون  rabeah razavi
درود بر یاران .
اگر به یاد داشته باشید  ، در نگاشته های پیشین گفتیم که آکوردهای سون (7) را چگونه باید نگاشت  .
 از آکوردهای دگر،  برای فراهم آوردن چیدمان درستی از نتها که در کنار هم ، گروهی آکورد خوش آوا را برای نوازنده و آهنگساز به وجود می آورند ، سخن گفتیم . 
اکنون در این واپسین نوشته درباره آکوردهای چهار صدایی سون ؛  به " معکوس آکوردهای 7 " می نگریم .
ما سه گونه معکوس آکورد 7 داریم که با اعدادی در آکوردهایمان ، نوع آن معکوس ؛ نشان داده می شود : 
الف - آکورد معکوس اول سون  :  در معکوس اول آکورد سون ؛ "سوم آکورد"  در بخش باس قرار می گیرد 
6(5)
پایگی سون اگر ، برای نمونه آکورد دو - می - سل - سی باشد در شکل معکوس اول سون ، نت می در پایه آکورد قرار می گیرد . 
می - سل - سی - دو ، معکوس نخست آکورد سون درجه یکم است.
ب - اگر "پنجم آکورد سون " را در بخش باس و پایه آکوردمان ، بنگاریم ؛ نام  آکورد تازه ،" معکوس دوم سون" 
خواهد شد .
4(3)
دو - می - سل - سی آکورد درجه یکم سون در شکل پایگی به سل - سی - دو - می در شکل معکوس دوم سون تبدیل می شود .
پ - اگر هفتم آکورد را در بخش باس  و پایه آکورد سون  بنویسیم ،  شیفره یا رقم گذاری آکورد سون آن ؛  عدد 2 است 
2
آکورد دو- می - سل - سی سون در شکل پایگی ، به آکورد سی ، دو ، می ، سل در شکل معکوس سوم آکورد درجه نخست تبدیل می شود .
1 - معکوسهای اول و دوم و سوم را چونان دیگر آکوردهای 3 صدایی و چه

مشخصات

  • منبع: http://vocalistmezzosoprano.persianblog.ir/post/29
  • کلمات کلیدی: آکورد ,درجه ,آکوردهای ,پنجم ,نگاشته ,صدایی ,آکورد درجه ,درجه هفتم ,رابعه رضوی ,درجه پنجم ,هارمونی تحلیلی ,کتاب هارمونی تحلیلی ,استاد پرویز منصور
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها