my vocalist soprano archive autumn 2013- author teacher:rabeah razavi


مدلاسیون از راه سکانس - بخش پایانی - مدل ها و شبیه ها - نمونه : دو به فادیز
نویسنده : رابعه رضوی
 Rabeah Razavi 
 ساعت ٩:٢٧ 
 روز ٧ مهر ۱۳٩٢
مدلاسیون و کادانس، مدل و شبیه ها، رابعه رضوی، دو ماژور به فا دیز ماژور
 
درود بر یاران 
در نگاشته پیشین درباره مدلاسیون گفتیم و پیوند آن را با سکانس مورد بررسی قرار دادیم
سکانس حقیقی مورد نظر ما یک مدل داشت و 3 شبیه ، که در این نگاشته آن را می نگریم
    مدل 
دو( در کلید فای خط 4  و گرد) - می - سل - دو ( همگی گرد)( در کلید سل )
فا ( سیاه در کلید فای خط 4 ) - فا - لا - دو ( همگی سیاه و در کلیدسل )
می ( سیاه در کلیدفای خط 4)     
ر ( سفید و در کلید فای خط 4 ) - فا - سی - ر ( همگی سفید و در کلید سل )
دو ( سفید - در کلید فای خط 4 ) - سل - دو - می ( همگی سفید و در کلید سل)
و یک سکوت سفید برای همه 4 بخش آکورد
      : شبیه 1
: ر ( سیاه در کلیدفای خط 4 ) - ر - فا دیز - لا ( همگی سفید و در کلید سل )
(دو دیز سیاه در کلید فای خط چهارم)
سی سفید در کلیدفای خط 4 - ر - سل دیز - سی ( هر 3 سفید و در کلید سل )
لا سفید درکلیدفای خط 4 - می - لا - دودیز  هر 3 سفید و در کلید سل 
سکوت سفید 
        : شبیه 2 
سی  اکتاو پایین(سیاه در کلید فای خط چهارم )  - سی سفید و زیر خط اضافه یکم - بین دو پنج خط در حمل مضاعف - ر  دیز سفید وچسبیده به حامل  سل  - فا دیز و سفید  در کلید سل 
فا دیز ( سیاه )
سل دیز ( اکتاو پایین در کلید  فای خط چهارم ) - سی ( سفید) -می دیز  ( سفید ) - سل دیز ( سفید )  
        : شبیه 3 
فا دیز (  سفید -  چسبیده به حامل کلید فای خط 4 ) - دو دیز (  گرد - دوی میانه در حامل 11 خطی ) - فا دیز ( سفید )  - لا دیز ( سفید )( هر 3 در کلید سل )
سی ( سفید- در کلید فای خط 4 ) - ر دیز ( سفید ) - فا ( سفید ) - سی ( سفید ) (هر 3 در کلید سل )
دو دیز ( گرد - در کلید فای خط 4 ) - دو دیز ( گرد - دوی میانه در حامل 11 خطی ) - فا دیز ( سفید ) - لا دیز ( سفید )
فا دیز ( چسبیده به خط حامل کلید فای خط چهارم در اکتاوهای پایین و باس ) - لا دیز ( گرد و روی خط پنچم حامل کلید فای خط 4 ) - دو دیز ( گرد )  ( دوی میانه ) - فا دیز ( گرد ) بین خط یک و دو در حامل کلید سل.
این مجموعه را سکانس حقیقی می گوییم . سکانسی که زنده باد پرویز منصوری در کتاب هارمونی تجلیلی- ص 125 از آن به" سکانسی که در آن حرکات و فاصله ها و بنیه ها در مدل و هر یک از شبیه ها با هم ، همگی برابرند" ،  یاد می کند . آن را مدلاسیونی زیبا از ( دو ماژور ) به فا دیز ماژور می نامیم .
 تمرین : بر اساس همین مدل و شبیه بکوشید  از تنالیته( دو ماژور )آغاز کنید و با یک سکانس به نتالیته دو دیز ماژور برسید . 
در نگاشته آینده به مدلاسیون از راه آکوردهای واسطه می پردازیم 
تمامی حقوق معنوی نگاشته های این وبلاگ برای اینجانب ، رابعه رضوی علوی (عسل) محفوظ است
*******************************************************
مدلاسیون از راه آکوردهای واسطه 
 بخش نخست - دو (C)
 به لا مینور(Am)
نویسنده : رابعه رضوی
 rabeah Razavi -
 ساعت ٩:۵۴ ‎ق.ظ روز ۱۴ مهر ۱۳٩٢
کلید واژه ها : مدلاسیون از راه آکوردهای واسطه، کادانس کامل، رابعه رضوی ( عسل )، مدلاسیونهای با یک و دو دیز یا بمل تفاوت
درود بر همراهان .
در نگاشته پیشین به سکانس و الگوهای موسیقایی در دانش هارمونی پرداختیم .اما اینک به موضوع دیگری می پردازیم و آن " مدلاسیون از راه آکوردهای واسطه " است . 
 نخست - مدلاسیون با یک دیز یا بمل تفاوت : در اینجا باید از یک تنالیته آغاز کنیم و از آن به تونالیته های دیگر برسیم.
 برای نمونه  : " دو ماژور " به تونالیته لا مینور که مد نسبی دو ماژور است - سل ماژور - فا ماژور - می مینور - ر مینور . 
استاد پرویز منصوری در کتاب هارمونی تحلیلی در ص 128 به نمونه دو ماژور به لا مینور اشاره می کنند و گروه کادانس کامل را در تنالیته " لا مینور " همان گروه آکوردهای یکم و چهارم و پنجم و یکم می دانند که در نگاشته های پیشین در همین وبلاگ به آن اشاره شد و نیازی به تکرار آن نیست.
نمایه آن می تواند اینگونه باشد : 
I - IV - I -V - I  ( Am (         آکوردهای درجه یکم به چهارم به پنجم به یکم          در لا مینور 
VI - II - VI - V - I (C ( آکوردهای درجه یکم به دوم به ششم به پنجم به یکم      در دو ماژور 
این نمایه در هر دو گروه آکوردها همان کادانس است . من ،رابعه رضوی علوی (عسل ) نویسنده و  نگارنده این وبلاگ عقیده دارم 
به دلیل پیوستن آکوردهای درجه چهار - یک - پنج - یک در لا مینور 
و  آکوردهای شش - پنج - یک در دو 
در کلید فای خط 4 : لا ( سفید ) ؛   در کلید سل : می - لا - دو (  همگی سفید )
"     "      "          :  ر ( سفید )  ؛   "    "      "  :    فا - لا - ر  ( همگی سفید )
"     "       "         : می ( سفید ) ؛ "     "     "   :  می - لا - دو ( همگی سفید )
در کلید فای خط 4   : می  آلتره اکتاو پایین ( سفید ) ؛  می - سل دیز - سی ( همگی سفید ) 
در کلید فای خط 4 : لا ( گرد )   ؛ در کلید سل : (دو - می - لا )  ( همگی گرد )
آکوردهای نخستین تنالیته لا مینورمان درجه یکم و چهارم و معکوس دوم  درجه یک  همان آکوردهای   معکوس دوم درجه ششم و  آکورد درجه دوم و آکورد درجه ششم پایگی هستند .
 اگر پیش از پیوند اکوردها ، آکورد درجه یکم را در دو بیافزاییم ، مدلاسیون رخ داده است . این آکورد اینجا نام واسطه به خود می گیرد . 
اما می تواند آکورد واسطه درجه ششم گام هم باشد . اگر چنین بود باید دو بار نوشته شود . یک بار به عنوان پایان بندی ( کادانس ) ، اما پیش از پایان بندی یکبار به شکل آکورد واسطه باشد. 
در نگاشته آینده بدان خواهیم پرداخت.
*****************************************************
مدلاسیون از راه آکوردهای واسطه - دو ماژور به می مینور
نویسنده : رابعه رضوی
 Rabeah Razavi 
 ساعت ۱:٠٢
 روز ٢۱ مهر ۱۳٩٢
رابعه رضوی (rabeah razavi)کلید واژه ها : مدلاسیون از راه آکوردهای واسطه، دو ماژور و می مینور، مینور نسبی،
درود بر همراهان وبلاگ وکالیست.
در نگاشته پیشین درباره " مدلاسیون گام از راه آکوردهای واسطه گفتیم  و اکنون در پی آن هستیم که همین موضوع را ادامه دهیم .
 مدلاسیون با توجه به آکوردهای نخستین  تا رسیدن با آکورد پایانی که بهترین روش هم برای  این کار مدلاسیون از یک تنالیته" ماژور" به یک" تنالیته مینور نسبی "است که این آکورد در دایره پنجم ها  نسبت به تنالیته نخستین یک پله بالاتر است .  بهترین آکورد واسطه ای که استاد منصوری در کتاب هارمونی تحلیلی خود در ص 129 پیشنهاد می کنند ، بهره گیری از یک آکورد درجه ششم است و البته می دانیم که این آکورد درجه ششم ، خود آکورد درجه چهارم گام مینور نسبی هم هست . برای نمونه " دو ماژور " و " می مینور " چنین وضعیتی نسبت به یکدگر دارند . 
هنگام مدلاسیون  باید پس از این آکورد  ، آکورد درجه پنجم آورده شود . می مینور یا معکوس دوم درجه یکم I 6
(V)
  ، آکورد درجه یکم ، کار تثبیت را هم انجام می دهد .(I ) اینجا می مینور ؛  
****
چیدمان نتهای این  آکوردها 
  دو سفید  - دو گرد هر دو در کلید فای خط چهارم     - می گرد - سل سفید هر دو در کلید سل 
 به   دو سفید در کلید فای خط چهارم        -      لا در کلید  سل  
به  سل سفید در کلید فای خط چهارم         - سی سفید نقطه دار  بالای خطوط حامل و چسبیده به خط پنجم حامل کلید فای خط چهارم  -                  می سفید- لا سیاه هر دو در کلید سل 
 به   سل سیاه   به    سی - سی سفید در کلید فای خط چهارم         -  ر دیز  سفید در کلید سل - فا دیز سفید در کلید سل  
 به  لا سیاه بر خط پنجم حامل فای خط  چهارم 
به  می گرد و   سل گرد  هر دو در کلید فای خط  چهارم   و    سی گرد  چسبیده به خط اضافه نخست   میانه  و 
  می گرد  در کلید سل 
مدلاسیون می شود .
 یا آنکه از نخستین تنالیته مان این بار به یک گام ماژور با کمک آکوردهای واسطه مدلاسیون کنیم .
 برای نمونه  ، مدلاسیون از دو ماژور به سل ماژور ،  با کمک آکوردهای واسطه که  در میانه راه به می مینور برسیم و آنگاه در پایان به سل ماژور . این روش را بیازمایید. 
در نگاشت دگری، درباره مدلاسیونهای طولانی تر سخن خواهیم گفت . 
 **********************************************************
مدلاسیون از دو ماژور به می مینور به کمک آکورد سل ماژور
نویسنده : رابعه رضوی
 Rabeah Razavi 
ساعت ٩:۱۸ روز ٢۸ مهر ۱۳٩٢
مدلاسیون ماژور به مینور به کمک ماژور
mulldur
 آکوردهای واسطه
 
درود بر همراهان .
در نگاشته پیشین درباره مدلاسیون اکوردها در دانش هارمونی در موسیقی گفتیم و در نگاشته پیشین نمونه ای از مدلاسیون "گامهای ماژور به مینور را بررسی کردیم ."
 رنگ - آوا یا تنالیته " سی مینور "  ، را به عنوان " تنالیته واسطه یا میانی " و کادانس  و پایان بندی ، باید از راه مدلاسیون و دگرگونی گام  و به گونه کادانس کامل باشد تا قطعه موسیقایی مدلاسیون شده ؛ غنی تر به گوش شنونده اثر برسد . 
اینجا  ، برای آنکه آکوردها را چندبار به کار نبریم و تکرار نکنیم ، می توانیم کادانسی را با کمک  پیوستن آکوردهای درجه دوم  به  پنجم  و سپس به یکم بیاوریم .
( دو - پنج - یک )
II  V I     روش
 " mull Subdominant "
  زیرنمایان مینور  
استاد پرویز منصوری در کتاب هارمونی تحلیلی درباره ویژگیهای این آکورد در ص 137 چنین می گویند : 
به هیچ کدام از گروه ماژور ها یا مینورها وابستگی ندارد  به نظر برخی اساتید ، پیوند آکوردهای کامل درجه چهارم ،
 ( IV ) مینور و درجه پنجم ماژور (V)  " بنابراین  باید نامی جداگانه باید داشته باشد که همانا " مینور ماژور  (molldur ). است 
بخش Dur =  دانگ اول = دو - ر - می - فا 
بخش moll = دانگ دوم = سل - لا " بمل "  - سی - دو 
این  دانگ بالایی دو - سی - لا بمل - سل ، همانا" دانگ دوم" مینور هارمونیک بوده اما دانگ نخست همانند و برابر با ماژور ، می باشد. 
گروه آکوردهایی که بر  این درجات این مد ماژور مینور قرار می گیرد ، اینگونه است : 
  -    آکوردهای یکم و پنجم  I   ,   V  ماژور   -   آکوردهای سوم و چهارم III , IV کامل  مینور 
***
اما  در ادامه مبحث مدلاسیون ماژور به مینور ، با کمک آکوردهای میانی و واسطه می توان به مدلاسیون ماژورها به مینور به کمک ماژورها به گونه ای دگر نگریست. این راه را با هم بررسی می کنیم . از یک ماژور به ماژور پله بالاتر مدلاسیون کرده و آنگاه به سوی " تنالیته مینور نسبی " حرکت می کنیم . 
نمونه : 
 دو  گرد در کلید فا - سل سفید در کلید فای خط  چهارم - می گرد - دو   گرد در کلید سل   و
 در همین میزان نخست  نت لا - با کشش سفید - در کلید فای خط چهارم و  لا اکتاو  آن در کلید فای خط  چهارم - سفید                      
  ( C) :     I   VI  
       )G )  :  IV   II 
میزان دوم : می سفید در کلید فای خط  چهارم - نت سل گرد در فای خط چهارم  - می گرد در کلید سل  - سی سفید در کلید سل  ،   به همراه  دو سفید در کلید فای خط چهارم و دوی اکتاو در کلید سل در همین میزان .
(C ) :   III      I 
( G ) : VI    IV 
میزان سوم : ر در کلید فای خط 4 و گرد - سل سفید که با خط اتحاد کمانی شکل به نت گرد میزان پیشین ( سل گرد ) وصل شده در کلید فای خط 4  - ر  گرد در کلید سل و سی سفید در همین کلید 
فا دیز سفید در کلید فای خط 4  و نت لا - در کلید سل - سفید در همین میزان سوم 
(C(  :  V   6)4 (                         
                              )G( : I ,  V I 
میزان چهارم : لا - کلید فای خط چهارم - سفید -     لا اکتاو - کلید فای خط چهارم  - سفید  
دو ی میانه - سفید       می سفید نقطه دار - در کلید سل 
به   سی سفید در کلید فای خط 4 - سل  اکتاو سیاه در کلید فای خط  چهارم  
سی زیر خط اول اضافه حامل 12 خطی ( سی میانه)  و سفید 
و نتهای فا دیز سیاه بر خط کلید فای خط 4 ، و نت ر دیز سیاه چسبیده  به زیر خط اول در کلید سل  در همین میزان
   e : I , IV  ,   I    , V 
                             ...  /G : II
: میزان پایانی 
می پایین ترین اکتاو روی خط اول اضافی زیر حامل کلید فای خط 4 و گرد - سل گرد در کلید فای خط 4  و سی میانه زیر خط اضافه و میانی اول در حامل 12 خطی  - گرد   و    می گرد در کلید سل  
 e :  I 
. در نگاشته آینده مدلاسیون  " دو ماژور به ر مینور" را بررسی می کنیم 
*************************************************
مدلاسیون از دو ماژور به ر مینور از راه مینور نسبی فا ماژور
نویسنده : رابعه رضوی
 rabeah Razavi 
 ساعت ٩:٢۸ روز ۵ آبان ۱۳٩٢
درود بر همراهان .
در این نگاشت  مدلاسیون از " دو ماژور " به " ر مینور " را بررسی می کنیم. 
این مدلاسیون اندکی به دشواری انجام می شود . چرا که  نت درجه اول دو ماژور با همان ویژگیهای بسیار ثابتش-  که در نگاشت های نخستین این وبلاگ در یک دهه پیش از این خوانده اید -  باید نقش " نت محسوس " را بر عهده گیرد و نیم پرده " کروماتیک " بالا رود. بهترین روش اینجا بهره گیری از یک " آکورد ماژور " برای رسیدن به یک" آکورد مینور" است. 
این تنالیته میانی و واسطه همانا اکنون "فا ماژور" برای تنالیته دو ماژور خواهد بود . ، اگر موشکافانه بنگریم  
هنگامی که از " فا ماژور " که تنها یک نشانه سی بمل را در چیدمان نتهایش دارد ،  بهره گیریم و " مینور نسبی " آن را  بیابیم ،  به آسانی به " ر مینور " مدلاسیون خواهیم کرد . 
F , Dm
C   ----------- F    
استاد  منصوری در کتاب "هارمونی تحلیلی " ص 130  بیان می دارد که می توانیم از آکورد درجه ششم 
 )VI .( گام دو ماژور به عنوان آکورد واسطه بهره جوییم
نت " دو " در آکورد     لا - دو - می   برای " تهیه " نت " سی بمل " بهره جوییم . می دانیم که اگر نت دو ، نیم پرده پایین رود ، به نت " سی بمل " می رسد . از سویی همین نت " سی بمل " در آکورد درجه ششم تنالیته ر مینور یافت می شود و از سویی دگر ؛  سوم آکورد درجه چهارم نیز هست . 
سرانجام از یک کادانس کامل - که در نگاشته های پیشین وبلاگ  نکاتی را درباره چگونگی چینش آکوردها در این کادانس دانستیم - نیز بهره می جوییم تا کار مدلاسیون به زیبایی  پایان یابد.
در نگاشته آینده درباره مدلاسیون به تنالیته های دور، " با اختلاف 2 دیز یا بمل " سخن خواهیم گفت . 
****************************************************
مدلاسیون های به تنالیته های دارای دو دیز یا دو بمل اختلاف 
نمونه C, D
نویسنده : رابعه رضوی rabeah Razavi 
 ساعت ۱٠:٠۶ روز ۱٢ آبان ۱۳٩٢
مدلاسیون به تنالیته های دارای دو دیز یا بمل اختلاف، ر به عنوان واسطه مدلاسیون، دو و سی بمل
درود بر یاران.
در این نگاشته درباره مدلاسیون با دو دیز یا بمل اختلاف خواهیم گفت.در این مدلاسیون میان آکوردها ، هنگامی که تنها یک آکورد ، که همانا آکورد درجه سوم است ، بین این دو مشترک است ، که خود درجه دوم توتالیته بالاتری است که هر یک می تواند به جای دگری نگاشته شود ، باید دانست که آکورد درجه دوم در این تنالیته نمونه D ماژور است که اکورد درجه دوم II از دو ماژور خواهد بود . اکنون اگر آکورد درجه  سوم در " دو ماژور " را بنگریم که از نتهای ( می ، سل و سی ) ساخته شده ، ر ماژور می تواند در نقش " آکورد واسطه " ، کار مدلاسیون را به خوبی انجام دهد. 
نمونه :  دو ماژور  و  ر ماژور
دو سفید . لا گرد  در کلید فای خط  چهارم ، و می گرد و دو سفید  در کلید سل
ر سفید در کلید فای خط  چهارم  و سی سفید در کلید سل  همگی در میزان نخست
میزان دوم : سل سفید  و  سل اکتاوش در کلید فای خط  چهارم     - ر سفید و سی سفید ( که با خط اتحاد به سی میزان قیل پیوسته است )  ، در کلید سل 
لا سفید و فا دیز سیاه در کلید فای خط چهارم  و  لا سفید در کلید سل 
می سیاه  در کلید فای خط 4 و دودیز سیاه در کلید سل  در همین میزان 
میزان سوم :  ر پایین ترین اکتاو  - فا دیز  هر دو در کلید فای خط چهارم  و هر دو گرد . 
ر چسبیده به خط نخست میزان حامل کلید سل و لا در کلید سل
 اینگونه می توان از  تنالیته دو ماژور به تنالیته ر ماژور  مدلاسیون کرد . دیزهای دارای اختلاف را در چیدمان می بینید که یکی فا دیز و یکی دو دیز هستند .
تمرین : می توان وارونه این مدلاسیون را نیز نگریست و آن مدلاسیون از " دو به سی بمل " است . این مدلاسیون را بیازمایید . نیز
استاد پرویز منصوری در کناب هارمونی تحلیلی ص 131 به این نکته اشاره می کنند
که آکورد مشترک میان این مدلاسیونها می تواند  درجه پنجم  هم باشد که می دانیم درجه چهارم تنالیته بالاتر خود نیز  هست . اما ایشان این کاربرد را به این دلیل که ممکن است با آن کادانس مشهور درجه چهار و پنج ، اشتباه شود ، و مدلاسیون را مبهم کند ، توصیه نمی کنند مگر بسیار استادانه به کار گرفته شود .
مدلاسیون دو به سی بمل هم می تواند برای نمونه با این میزانها آغاز شود : 
دو - دو - سل - می   ،  همگی سفید -  دو و دو در کلید فا خط چهارم  و سل و می  در کلید سل .
ر - لا - فا - ر ، همگی سفید  ،  ر و لا در کلید فای خط چهارم  ،  فا و ر در کلید سل .
سل - سی بمل - سل - می بمل  ، همگی سفید -  سل و سی بمل در کلید فای خط چهارم - سل و سی بمل در کلید سل .
می بمل - سی بمل  با خط اتحاد به سی بمل قبلی پیوسته   - سل - می بمل 
فا - لا -  هر دو سفید در کلید فای خط  چهارم و می بمل سیاه  در کلید سل .
میزان پایانی : سی بمل -  فا  - سی بمل -  ر - سی بمل   جملگی گرد . دو تای اول در کلید فای خط  چهارم  و دو تای دوم ، در کلید سل نوشته می شوند. 
در نگاشته آینده مدلاسیون به تتالیته های دارای 3 دیز یا بمل اختلاف را بررسی می کنیم . 
***********************************************************
مدلاسیون به تنالیته دارای 3 دیز اختلاف - بخش یکم : دو ماژور به لا ماژور
نویسنده : رابعه رضوی
 rabeah Razavi 
ساعت 3:46
 روز ٢۱ آبان ۱۳٩٢
کلید واژه ها : مدلاسیون به تنالیته دارای 3 دیز اختلاف، مدلاسیون از دو ماژور به لا ماژور، مینور نسبی تنالیته دوم
درود بر یاران .
در نگاشته پیشین درباره مدلاسیون از تنالیته ای به تنالیته دیگر با دو دیز اختلاف گفتیم و اکنون هنگام آن است که مدلاسیون   تنالیته های دارای سه دیز یا بمل  اختلاف را بررسی کنیم.
اینگونه مدلاسیون ها   ،" آکورد واسطه " ندارند . بنابراین ویژگی مشترک بین دو آکورد  که 3 دیز با هم اختلاف دارند ، این است که تنالیته آکورد دومی ، نماینده گامی است که نت " تونیک " و آوایینه اش ، همسان  " مینور نسبی " تنالیته نخستین است .
 مفهوم این جمله این است که برای نمونه ، لا مینور که "تنالیته مینور نسبی "  دو ماژور است ، در مدلاسیون شبیه الگوی دو ماژور به لا مینور ، مدلاسیون می شود .در نتیجه اگر تونیک همنام ماژور " لا مینور " را که همانا گام " لا ماژور "است  را بنگریم  ، میان "لا مینور هارمونیک " و " لا ماژور " ، درجه پنجم ، مشترک است .  
پیوستگی میان درجات "ششم " و " هفتم " در مد مینور  ما را به چیدمانی نوین می رساند : 
نمونه
میزان یکم :  در کلید فا ی خط چهارم : نتهای  دو سفید - دو میانه  و سفید -       در کلید سل :  نتهای می سفید - سل سفید
  کلیدفای خط چهارم :  نتهای ر سفید - ر میانه و سفید و  در کلید سل : نت  فا دیز سفید و سی سفید .
میزان  دوم : کلید فای خط چهارم : نتهای  ر سفید -  ر سفید - در کلید سل :  نت فا دیز سفید  که با خط اتحاد به نت  فای میزان پیشین پیوسته است-  نت لا  سفید . 
در کلیدفای  خط چهارم  : می سفید - سی سفید - سل دیز سفید
 در کلید سل  می اکتاو سیاه  و ر اکتاو سیاه در بخش سوپرانو
 و در میزان پایانی ،  در کلید فای خط چهارم 
لا  اکتاو بم گرد - لا گرد -  در کلید سل لا گرد  - دو دیز  اکتاو گرد
اگر به چینش آکوردها بنگریم چنین است :
C : I
 که به مفهوم آکوردهای درجه دوم و چهارم و پنجم و یکم در لا ماژور ، A : II , IV , V , I
است . در نگاشته آینده به مدلاسیون با سه دیز اختلاف در نمونه دگری ، بیشتر خواهم پرداخت .  
نویسنده و آموزگار : رابعه رضوی ( عسل )
منبع آموزشی :کتاب هارمونی تحلیلی - استاد پرویز منصوری - فصل دهم 
*****************************************************************
مدلاسیون دو ماژور به لا مینور - بخش پایانی- کامبیاتا و خطاهای پنجم پی در پی
نویسنده : رابعه رضوی
 rabeah Razavi 
 ساعت 8:41  روز ٢۶ آبان ۱۳٩٢
کامبیاتا cambiata کلید واژه ها : خطای پنجم پی در پی، تامین درجه پنجم آکورد، مدلاسیون دو ماژور به لا مینور،
درود بر یاران .
در نگاشته پیشین درباره مدلاسیون به تنالیته های با  سه دیز اختلاف گفتیم و نمونه ای از وصل آکوردها را در این مدلاسیون بررسی کردیم . با بیان این نکته که با نگاشتن نتها در خطوط حامل دوازده خطی در هر نمونه به این آکوردها خواهید رسید و آنچه در نمونه ها نگاشته می شود ، خط ملودی نیست، بلکه هر چینش عمودی نتها ، نمایی از یک آکورد است .نمونه دیگری که در این نگاشته بررسی می شود نیز ، از تنالیته " دو ماژور " به " لا ماژور است که  در آن دومین آکورد میزان یکم ، آکورد درجه دوم مشترک میان مدهای ماژور و مینور ملودیک ( در اینجا لا مینور ) خواهد بود.استاد پرویز منصوری در واپسین بخش از مدلاسیون دیاتونیک ها در فصل دهم هارمونی تحلیلی  معتقد است که این یک آکورد درجه سوم در " لا مینور طبیعی " بوده است و " پنجم " آن نیز طبیعی مانده است .  
بخش صدایی آلتو آکورد : حرکتی از نتهای  می به فا دیز و سل دیز و لا دارد 
این بار نمای نتهای سازنده آکوردهایمان را افقی می نگریم 
بخش  صدایی سوپرانو  در کلید سل  :  نتهای سل سفید  سی سفید در میزان نخست | لا سفید سی سفید در میزان دوم  | دو  دیز گرد در میزان سوم . 
بخش صدایی  آلتو  در کلید سل  :  نتهای می سفید - فا دیز سفید در میزان نخست | فا دیز سفید
که با خط اتحاد به فا دیز پیشین وصل شده     سل دیز سفید در میزان دوم | لا گرد  در میزان سوم||
بخش صدایی  تنور  در خط میانی دو حامل پنج خطی   : نتهای دو میانه و سفید   ر میانه و سفید در میزان نخست | دو دیز میانه و سفید در میزان دوم | می سفید  و میانه  | می میانه و گرد   در میزان سوم
 بخش صدایی باس  در کلید فای خط چهارم :  نتهای دو سفید  سی سفید در میزان یکم | فا دیز سفید  می سفید در میزان دوم | لا اکتاو بم تر   بین خط اول و دوم حامل کلید فای خط چهارم با کشش زمانی گرد در میزان سوم 
C : I   
A: II , VI , V , I
که مدلاسیون از آکورد درجه اول دو ماژور به  آکوردهای درجات دوم و ششم و پنجم و یکم از تنالیته لا مینور است . 
نمونه پایانی که از این گونه مدلاسیون بررسی می کنیم ، نیز چنین چیدمانی دارد : 
بخش  صدایی سوپرانو در کلید سل : لا سفید ،  سی سفید میزان یکم  | لا گرد میزان دوم 
بخش صدایی  آلتو در کلید سل :  فا سفید ،  سل دیز سفید  میزان یکم | می گرد  میزان دوم
بخش صدایی تنور در خط میانه دو حامل پنج خطی : ر سیاه   دو دیز سیاه  می سیاه  ر سیاه در میزان یکم |  دو دیز گرد  در میزان دوم 
بخش صدایی باس در کلید فای خط چهارم : فا دیز سفید  می سفید در میزان یکم | لا گرد در میزان دوم 
ابنجا  دو دیز در  چینش با دیرتر آمدنش ، گذر " ر " در میزان دوم بخش تنور ، نت 7 آکورد درجه پنجم را " تامین " کرده است . 
  با حرکت تنور  در این شکل ،  کامبیاتا  : Cambiata  
خطای مشهور " پنجم پی در پی " ، پدیدار می شود که با وجود زیبا بودن حرکت ، از دیدگاه برخی ، نادرست است . نکوتر آن است که این چیدمان دوم کمتر استفاده شود و  چیدمان نخست آکوردهایی که بیان داشتیم ، بیشتر به کار رود. 
 در نگاشته آینده به واپسین بخش مدلاسیونهای دیاتونیک می پردازیم و پس از آن  " مدلاسیون کروماتیک " را آغاز  می کنیم . 
نویسنده و آموزگار : اینجانب - رابعه رضوی علوی ( عسل )
منبع آموزشی : کتاب هارمونی تحلیلی - استاد پرویز منصوری - فصل دهم 
(C)
**************************************************
پایان بخش مدلاسیون دیاتونیک - آکوردهای سون  و نقش معکوسهای سون  در مدلاسیون دیاتونیک
نویسنده : رابعه رضوی
 Rabeah Razavi 
ساعت 8:59
روز ۳ آذر ۱۳٩٢
آکورد سون و معکوسهای اول تا سوم آن، مدلاسیون دیاتونیک، حل درجه هفتم
درود بر یاران .  
در نگاشته های پیشین درباره " مدلاسیون های دیاتونیک و گونه ها و شیوه های آن از گامهای بزرگ و کوچک دیاتونیک گفتیم . در نگاشت پایانی این بخش باید به آکوردهای سون  نیز اشاره کوتاهی داشته باشیم .
آکورد سون ( یک - سه - پنج - هفت ) ، بدون کوچکترین دگرگونی در چیدمان نتهایش هرگاه هنگام " حل " حرکتی پایین رونده در درجه هفتم و چهارمین نت سازنده آکورد سون  داشته باشد ، نمایه کلی آکورد دگرگون می شود و اینگونه خواهد بود ( یک - سه - پنج -شش ) و با ( 3  5   6) نشان داده می شود 
 استاد پرویز منصوری در کتاب هارمونی تحلیلی فصل یازدهم ، معتقدند ، آکورد شش- پنج -سه ، خود " معکوس اول یک آکورد 7 است " که نت " پایه " این آکورد تازه ، " یک فاصله سوم ، پایین تر " از " نت پایه آکورد 7 نخست " است 
نت پایه آکورد یک - سه - پنج - شش ، در این مورد ، همان نت حل آکورد نخست است که به فاصله ششم از باس قرار گرفته است . چون  نت پایه( باس ) و نت چهارم این آکورد تازه ، فاصله ششم دارند .
 نمونه ها : 
 V7 , III 6  ) 5( , I 4 ) 3( , VI )2( , IV 7 , II 6) 5( , VII 4) 3( , V 2
سل - سی - ر - فا  یا  آکورد سون درجه پنجم  ، به   سل - سی - ر - می  یا  آکورد  (5) 6 درجه سوم  
  به   سل - سی - دو - می   آکورد( 4) 3  یا  معکوس دوم آکورد 7  درجه نخست گام دو ماژور  ، 
 به  آکورد معکوس سوم آکورد سون درجه ششم گام ،  سل - لا - دو - می ( با نشانه عدد 2 )  در کنار آن آکورد ، به آکورد سون 7 درجه چهارم ،  فا -لا - دو - می  ، به  آکورد  معکوس  درجه دوم ،   فا - لا - دو - ر .
به معکوس دوم  آکورد درجه هفتم  ،  فا - لا - سی - ر و سرانجام آکورد معکوس سوم ( 2 ) درجه پنجم که 
 فا - سل - سی - ر  است ، را بیازمایید .
نکته بسیار مهم در این توالی آکوردها ، این است که درجه " هفتم " هر آکورد بر آکورد پسین ، " حل " می شود و چیدمانی بس خوش آوایی از آکوردهای سون و  همه معکوسهایش  از اول تا سوم  را به دست می دهد. 
نتهای درجات دیاتونیکی که اگر با موشکافی بنگریم ، همگی در یک تنالیته باقی مانده اند و مدلاسیونی رخ نداده است.
اما مدلاسیون در آکوردهای سون ، آن هنگام رخ می دهد که ما نتی را  هنگام " حل " برگزینیم که در چیدمان دیاتونیک آن گام نباشد و غیر دیاتونیک باشد .
نمونه یک بار به جای دوم ماژور هنگام چینش آکوردهایمان از  دوم مینور  بهره جوییم.
می توان به همان نمونه  مدلاسیون " دو ماژور "  به " دو دیز ماژور " اشاره کرد که با کمک آکوردهای سون پیاپی ، از راه ثبات همه درجات و حل درجه هفتم هر آکورد به آکورد بعدی  ، و در این چیدمان می توان  از سی مینور و سی ماژور هم برای نمونه و به گونه ای گذرا ، برای مدلاسیون به عنوان " آکوردهای واسطه " استفاده کرد.
 حل " درجات سون به گونه کروماتیک هم می توان به دورترین آکوردها برسد . شاید اینگونه بتوان از  هر گونه  آکورد ماژور به مینور ، مدلاسیون کرد و نیازی به  آزمودن دیگر روشها نباشد.
 اکنون  موضوع " مدلاسیون دیاتونیک " را به پایان می رسانیم و از نگاشت آینده به آلتراسیون و مدلاسیون کروماتیک خواهیم نگریست.
نویسنده و آموزگار : اینجانب -  رابعه رضوی علوی ( عسل )
منبع آموزشی : کتاب  هارمونی تحلیلی - استاد پرویز منصوری و دیگر اساتید هارمونی
*******************************************************
هارمونی کروماتیک - سرآغاز بخش - مفهوم آلتراسیون- دیباچه- انواع
نویسنده : رابعه رضوی 
Rabeah Razavi 
 ساعت ٧:۴۱ روز ۱٠ آذر ۱۳٩٢
کلید واژه ها : آلتراسیون در هارمونی، آلتره به بالا ( دیز )، آلتره به پایین ( بمل )
درود بر یاران .
بخش دیگری از آموزشهای دانش " هارمونی " را در موسیقی ، با درسهایی  تازه تر ، آغاز می کنیم 
زین پس درباره " آلتراسیون " و تفاوتها و شباهتهایش با " مدلاسیون " در " هارمونی کروماتیک " خواهیم گفت.
دانستیم که در گامهای کوچک یا مینور  ، گاه درجات  ششم و هفتم را نیم پرده بالا می بریم  تا  درجه محسوس که  پیش از آن در گام وجود نداشته است  را  ، خود بسازیم.
همین روش ، بالا بردن یا پایین آوردن " نیم پرده ای " درجات گام ، آن هنگام که دیز و بملی ندارد و ما خود این دیز و بمل را بدان می افزاییم ، یا به بیان درست تر ، " کار افزودن دیز و بمل و بالا یا پایین بردن درجات گام به کمک این دو نشان تغییر دهنده " را " آلتراسیون "، می گوییم 
"Alteration"
 در واژه  ، به مفهوم  اصلاح یا تغییر و ...  است ، اما معنای آلتراسیون در دانش موسیقی ، تغییر نیم پرده ای نت در گام ، یا آکورد یا آوایینه و تنالیته  آن است بدون آنکه" درجه"  نت تغییر کند و دگرگون شود یا اگر همین نت بخشی از یک آکورد است ، هیچ تفاوتی در درجه آن رخ نمی دهد اما آوایش ، نیم پرده ، بالاتر یا پایین تر می رود . 
به بیان بهتر" آلتره کردن نت" برابر با " دیز یا بمل دار ساختن " آن است. 
نمونه : اگر آکورد نخستین ،  دو ماژور باشد ،  دو - می - سل  و ما بخواهیم " پنجم  همین آکورد " را نیم پرده بالا ببریم  آلتراسیون پنجم اکورد دو ماژور ، به این چیدمان می رسیم . دو - می - سل دیز .
استاد پرویز منصوری در کتاب " هارمونی تحلیلی " ، فصل یازدهم ، به چرایی " آلتراسیون" و هدف آن نیز می پردازد 
ایشان معتقدند ، در یک حرکت ملودیک متصل ، یعنی از نتی به نت پسین ، که می دانیم فاصله آنها دوم بزرگ است  ، اگر نت نخست را " آلتره " کرده و نیم پرده  آن را بالا ببریم ، فاصله " دوم بزرگ " به " دوم کوچک " تبدیل شده ، نیاز به این حرکت ،  آلتراسیون  ، بسیار افزون در ذهن شنونده است . برداشت من ، چنین است که، این یک تجربه شنیداری است که  پس از یک نت آلتره ، در پیوستن آکوردها با نتهایی که درجاتشان فاصله دوم بزرگ ، دارند ، نت نخست ، باید ،آلتره شود و دیز بگیرد و نیم پرده بالا رود. 
البته بی شک نباید هنگام آلتراسیون ، " درجه گام " تعییر کند . بنابراین" مدلاسیونی" هم رخ نمی دهد  و همین تفاوت بنیادین مدلاسیون کروماتیک با آلتراسیون ، است که در آینده بدان بیشتر خواهیم پرداخت. 
تنها به این نمونه می نگریم که مفهوم " آلتراسیون " را نشان می دهد 
یکم - آلتراسیون  به سمت بالا ( دیز دار شدن )
آکورد ( نتهای  می در باس در کلید فای خط چهارم - سل در تنور در کلید فای خط 4 - ر در آلتو در کلید سل -سی در سوپرانو و کلید سل ) 
به
 ( نتهای  دو در بخش صدایی  باس  - سل تنور و هر دو در کلید فای خط 4 - می در کلید سل  در بخش آلتو - دو اکتاو در کلید سل در بخش سوپرانو )
 و سرانجام به ( نتهای  سل در کلید فای خط چهارم در باس - سل در کلید همین کلید در بخش تنور - ر دیز میانه در کلید سل در آلتو و چسبیده به خط نخست - سی در بخش سوپرانو در کلید سل  )
 و سپس به  ( دو در کلید فای خط چهارم برای باس -  سل در کلید فای حط چهارم برای تنور  - می  در کلید سل برای بخش آلتو - دو  در کلید سل برای بخش سوپرانو) ، به سمت بالا آلتره می شود .( نیم پرده بالا می رود )
 دوم - آلتراسیون به سمت پایین (بمل دار شدن) 
( سل در باس و در کلید فای خط چهارم   ) - ( ر بمل میانه) در بخش صدایی  تنور در حامل دوازده خطی  ،( سل  در بخش آلتو در کلید سل)  و (سی در بخش سوپرانو در کلید سل )
 دو   در بخش باس در کلید فای خط چهارم          -     دو میانه در بخش تنور      - می  در کلید سل در بخش آلتو  - دو اکتاو در سوپرانو در کلید سل
در نگاشت آینده به این نکته می پردازیم که چرا آلتراسیون درجه گام را تغییر نمی دهد و دیگر تفاوتهایش با مدلاسیون چیست. 
نویسنده و آموزگار : اینجانب -  رابعه رضوی (عسل )
منبع آموزشی : کتاب  هارمونی تحلیلی - استاد پرویز منصوری  - فصل یازدهم
(C) Rabeah Razavi - All Rights Reserved
*****************************************************
بخش آلتراسیون - فواصل دیاتونیک و کروماتیک - فوسرو لاسیون
نویسنده :  رابعه رضوی
 Rabeah Razavi 
 ساعت ۸:۳۳ روز ۱٧ آذر ۱۳٩٢
درود بر همراهان .
در نگاشت پیشین درباره " آلتراسیون " گفتیم و اینکه بدون دگرگونی تنالیته می تواند نیم پرده ، فواصل  را تغییر دهد . آلتره به بالا ، با افزودن " دیز " ، آلتره به پایین با افزودن " بمل " در نمونه ای بررسی شد.
اکنون می توانیم به نکاتی اشاره کنیم که در دانش هارمونی کلاسیک در " آلتراسیون " ،  کمابیش" خطاست." 
1- تغییر " نتهای مدال "  ، در گام ماژور ،  آلتراسیون رو به پایین  بنابراین افزودن بمل به نتهای مدال درست نیست  ، در گام " مینور "  اگر آلتراسیون رو به بالا باشد  دیز افزودن به نتهای مدال در مینور  ، خطا است.
نمونه ماژور : دو - می - سل نباید با " آلتراسیون مدال " ، بی درنگ به " دو - می بمل - سل " برسد. به بیان نکوتر ، نتهایی که آلتره می شوند ، دیز یا بمل می گیرند  ، در هنگام نگارش نتها در میزان و ساخت ملودی ، بی درنگ نباید  پس از نتهای طبیعی بیایند ، چرا که باعث پیدایش حرکت کروماتیک در خط ملودی می شوند. 
در همین نمونه  نت می و می بمل ، نیم پرده کروماتیک هستند. 
همین نکته در " پیوند آکوردها " نیز ، وجود دارد. بدین مفهوم که هنگام حرکت نتها در هر خط از آکورد ، پیاپی آمدن  نتهای آلتره و نتهای طبیعی  ، نادرست است  و اگر دو نت  دیز یا بمل دار شده و  نت طبیعی ، پیاپی آمدند ، خطایی با نام " فوسرولاسیون "  ، را بوجود می آورد که استاد پرویز منصوری در کتاب هارمونی تحلیلی- فصل یازدهم ،  تعریف روشنی از آن بیان می دارند. 
. تجلی دو نت همنام ، با اختلاف نیم پرده کروماتیک ، در دو مختلف از دو آکورد بهم پیوسته را فوسرولاسیون گویند 
مقصود ایشان  همان نکته ای است که اینجانب ، رابعه رضوی علوی (عسل ) ؛ در تحلیل ابتدایی نگاشت ، بدان اشاره کردم . آوردن پیاپی دو نت چه در خط ملودی ، چه در خط آکورد  همانند  نتهای می و می بمل  که با هم نیم پرده کروماتیک اختلاف دارند یعنی  یکی بکار است و دیگری بمل  ، اما همنامند همانند نت  می  ، نادرست است. 
نام این پیاپی آمدن دو نت همنام و دارای نیم پرده کروماتیک اختلاف  یا فاصله دوم کوچک  ، خطای " فوسرولاسیون " است که در هارمونی کلاسیک ، مجاز نیست اما در هارمونی پیشرفته ، گاه تا اندازه ای ، می توان با روشهایی بکار برد. اما گوش شنونده سلفژ نیاموخته و تربیت نیافته ، این تفاوت کروماتیک را نمی شنود. 
بنابراین تنها با رعایت شرایطی ، می توان از  خطای" فوسرولاسیون " ، چشم پوشی کرد و توالی و  پیاپی آمدن  این دو نیم پرده کروماتیک را در روش آلتراسیون ، پذیرفت. 
نمونه خطای " حرکت کروماتیک" 
 میزان نخست : سل (2-) دو اکتاو پایین تر بم  سفید در کلید فای خط چهارم در باس ،   ر(0) میانه سفید در حامل یازده خطی    ، سی  سفید در کلید سل در بخش آلتو ، و سل اکتاو بالاتر(1+) سفید در بخش سوپرانو 
لا دو اکتاو بالاتر  ( 2- ) بم سفید در کلید فای خط چهارم در خط باس ، ر " بمل " میانه و سفید ( که نیم پرده کروماتیک با نت پیشین خود در بخش تنور ، اختلاف  دارد)  ، سی سفید در کلید سل در آلتو ، سل سفیذ اکتاو در بخش سوپرانو 
میزان دوم : دو گرد  در بخش باس  در کلید فای خط چهارم ، دو میانه در جامل یازده خطی در بخش تنور ، سل گرد در کلید سل در بخش آلتو و می گرد  اکتاو در کلید سل در بخش سوپرانو 
این دو میزان نمونه ای از حرکت نیم پرده ای کروماتیک  بودند که گفتیم در این بخش ، مجاز نیست. 
 نمونه  فوسرولاسیون : 
میزان نخست :
سل سفید در کلید فای خط چهارم بخش باس  - نت  ر میانی  در حامل یازده خطی بخش تنور- سل سفید در کلید سل در بخش آلتو - سی سفید  در کلید سل در بخش سوپرانو
سل سفید در کلید فای خط چهارم در بخش باس -  نت دو میانه در حامل یازده خطی در بخش تنور - نت سل سفید در بخش آلتو - "ر بمل" سفید  در بخش سوپرانو
میزان دوم : 
دو گرد در کلید فای خط چهارم در بخش باس - سل گرد  در بخش تنور در  کلید فای خط چهارم  -  نت می گرد در کلید سل در بخش آلتو -  نت دو  اکتاو گرد  در کلید سل در بخس سوپرانو
در میزان نخست اگر بنگریم  نت " ر "  در بخش تنور و " ربمل " در بخش سوپرانو ، خطای فوسرولاسیون دارند. 
***
در آلتراسیون ، فواصل یک پرده ای به دو نیم پرده  ، تقسیم می شوند . نیم پرده نخست ، " کروماتیک " ، و نیم پرده دوم ، " دیاتونیک " است.  بنابراین از آن جهت که "هدف آلتراسیون " این است که یک پرده ای های دیاتونیک را ، به نیم پرده " کروماتیک " ، تبدیل کند ، بنابراین در آن فاصله هایی که  خود نتها با هم فاصله نیم پرده ای دارند  ، آلتراسیون در همان جهت ، ممکن نیست .
در نگاشت آینده این موضوع را بررسی می کنیم که چه نتهایی امکان آلتراسیون یا دیز وبمل پذیرفتن در ساختارشان را دارند. 
نویسنده وآموزگار : اینجانب -  رابعه رضوی علوی ( عسل )
منبع آموزشی : کتاب هارمونی تحلیلی - استاد پرویز منصوری - فصل یازدهم
(C)
Rabeah Razavi -All Rights Reserved
*******************************************************
نتهای آلتره - ساختمان و چگونگی و نقش آنها در حل آکوردها در هارمونی
نویسنده :  رابعه رضوی
 Rabeah Razavi - 
ساعت ۸:۴٩ روز ٢۴ آذر ۱۳٩٢
درود بر یاران .
در این نگاشته ، بدین پرسش پاسخ می دهیم که " چه نتهایی می توانند آلتره شوند یا به بیان بهتر ، دیز یا بمل بپذیرند؟ 
پاسخ این است که " همه نتها می توانند آلتره شوند مگر در هنگامی که خطای هارمونیک رخ دهد . بی شک ، " تغییر درجه " ، " دگرگونی آوایینه " ، تنالیته و مد و  فوسرولاسیون ، را باید در یاد داشت تا خطایی رخ ندهد. اگر چنین باشد ، از دیدگاه هارمونیک ، چنین آلتراسیونی درست نیست.
اما در ابتدا به نتهایی می نگریم که آلتراسیون در آنها پررنگ تر ، جلوه می کنند.
بهترین نمونه این نتها ،" درجه چهارم در گامهای بزرگ " و " کوچک" که آلتراسیون ساده ای رو به بالا خواهند یافت و نیز نت " درجه هفتم " مد ماژور در شرایطی که از استواری "تنالیته "، بکاهد امکان " آلتراسیون پایین رونده " دارد.
استاد پرویز منصوری در ص 143 کتاب هارمونی تحلیلی خود اشاره می کنند که " در مینورهای ملودیک " بالا یا پایین رونده ، درجه هفتم چنان به آسانی آلتره می شد" که به شکل یک قاعده در آمد .
به این مفهوم که، آلتراسیون پایین رونده در درجه هفتم یکی از متداول ترین روشهای دگرگونی نتها ، بدون دگرگونی گام است. درجه دوم در گامهای ماژور ، نیز می توانند به سمت بالا ، آلتره شود و در ماژور و مینور هم آلتراسیون پایین رونده امکان پذیر است . 
درجه پنجم گامهای ماژور و مینور هم چه در شکل رو به پایین و چه در شکل رو به بالا  می توانند بر درجات چهارم  درشکل پایین رونده  گام و ششم در شکل  بالا رونده گام  " حل هارمونیک " شوند. 
همه نتها می توانند دیز دار یا بمل دار یا  آلتره شوند ،  به شرطی که " مد" دگرگون نگردد .
بنابراین به نتی که "دیز "گرفته باشد یا "بمل" پذیرفته باشد ، نت " آلتره " گویند . آلتراسیون همانگونه که گفته شد" باعث دگرگونی درجه آکورد نمی شود" ، کار اصلی آلتراسیون بهتر و محکم تر ساختن پیوند دو آکورد است. 
نمونه :
ر گرد  در کلید فای خط  چهارم   - باس ، لا  گرد  در کلید فای خط چهارم- تنور ، فا گرد در کلید سل- آلتو و  ر گرد در کلید سل- سوپرانو در میزان نخست 
آکورد پسین آن درجه پنجم  V : سل بم گرد در کلید فای خط چهارم -باس ، سی گرد - تنور ، سل گرد در کلید سل - آلتو ،  ر گرد در کلید سل - سوپرانو ، در میزان دوم باشد،
در این پیوند ، سوم آکورد درجه دوم  ،  به سمت بالا ، آلتره شود ، " حل نکوتری " را به وجود می آورد .
بنابراین اگر نت  فا  را  فا دیز  کنیم و سپس بر  سل  ، حل کنیم  ، این آلتراسیون خوب است.
بدین شکل : ر - لا - فا دیز  - ر  یا  آکورد درجه دوم گام دو ماژور   به   سل - سی - سل - ر یا آکورد درجه پنجم گام دو ماژور .
به " آلتراسیون " در دیگر درجات گام ، در نگاشتی دگر خواهم پرداخت.
نویسنده و آموزگار : اینجانب -  رابعه رضوی علوی ( عسل)
منبع آموزشی : کتاب  هارمونی تحلیلی - استاد پرویز منصوری - فصل یازدهم
(C)
 Rabeah Razavi  -All Rights Reserved
*************************************************
در نوشتار دیگری ، آرشیو زمستان 2014 ( 1392)، آموزشهای مرا با هم مرور می کنیم.
rabeahrazaviofficial@ ,@rabeahrazavi

مشخصات

  • منبع: http://vocalistmezzosoprano.persianblog.ir/post/30
  • کلمات کلیدی: ماژور ,آکورد ,مدلاسیون ,درجه ,مینور ,چهارم ,آکورد درجه ,پرویز منصوری ,رابعه رضوی ,استاد پرویز ,هارمونی تحلیلی ,استاد پرویز منصوری ,کتاب هارمونی
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها