author teacher :rabeah razavi - vocalist soprano - autumn 2014


سوی نت برودری در دانش کنترپوان + مفهوم برودری دوگانه ( مضاعف ) 
+ نت تاخیر- مقدمه
نویسنده :  رابعه رضوی
 Rabeah Razavi 
 روز ۱٠ مهر ۱۳٩۳
کلید واژه ها: نت برودری مضاعف، نت تاخیر، تفاوت جهت در نت گذر و نت برودری
درود بر همرهان درسهای کنترپوان در وبلاگ وکالیست سوپرانو.
در نگاشت پیشین به تفاوتها اصلی نت گذر و نت برودری پرداختیم که هر دو از جمله نتهای زینت هستند.
گفتیم : نت برودری خلاف جهت نت اصلی حرکت می کند ، اما نت گذر و نت اصلی هم جهت بودهد یک سو ، حرکت می کنند . بنابراین مهمترین تفاوت این دو گونه از نتهای زینت در همین است که از نظر جهت و سوی حرکت با هم تفاوت دارند .
دیگر تفاوت در این است که نت برودری ، یک نت را به خود پیوسته می دارد. اما نت گذر ، دو نت گوناگون را به هم پیوند می زند.
اما همسانی و شباهت نت گذر و برودری در این است که هردوی این دوگونه نت بر ضرب "ضعیف " یا "قسمت ضعیف ضرب " ، قرار می گیرند.
برودری ، می تواند" دوگانه" هم باشد ، بدین مفهوم که نت می تواند یک درجه پایین و یک درجه بالاتر از نت اصلی باشد. به این همبستگی دو جهت متضاد ، "برودری دوگانه" گویند. 
نمونه : در کلید سل با  7 دیز ( فا دیز - دو دیز - سل دیز - ر دیز - لا دیز - می دیز - سی دیز )
  میزان نخست : سکوت سیاه ، سکوت چنگ ، سل چنگ ، لا -سل - فا - سل ( دولاچنگ ) ، می چنگ ، دو اکتاو چنگ  
  میزان دوم : سل چنگ ، فا دو لاچنگ ، می دولاچنگ ، فا چنگ ، ر چنگ، می چنگ ، دو اکتاو چنگ ، ر چنگ، سل چنگ ، دو سیاه   *
* ."فوگ - شماره 3 باخ - کتاب یکم "
 نیز ، نتهای بردوری می تواند به شکل پیاپی ، در بخشهاس گوناگون از سوپرانو تا باس  آلتره شوند یعنی دیز بپذیرند یا بمل بگیرند .
یکی از مشهورترین گونه های نت برودری ( و گذر ) ، همانا "کامبیاتاست که گاهی دارای حرکت پرشی نیز می باشد .
 Cambiata
در نهایت ، گاه با نگاشتن برودری مضاعف  یا نوشتن  نت برودری بر روی دو بخش  ، همزمان  آکورد معکوس دوم گذرایی را می سازیم. 
اما" نت تاخیر "گونه ای دگر از نتهای زینت است.
درباره مفهوم آن باید گفت ، هرگاه آکوردی که باید در آن یک بخش ، با حرکت متصل رو به پایین ، تغییر کند ، رسیدن به نت اصلی را با دیرکرد انجام دهد و و حرکت پایین رونده یک بخش از ساختار آکورد دیرتر انجام پذیرد ، زمان نواختن یا خواندن آکورد دچار تاخیر یا تعلیق می شود و " حل هارمونیک " نت اخیر باید بوسیله دومین آکورد ، صورت پذیرد  . حرکت دوم  رو به پایین بهتر است بنیه مینور داشته باشد.
نمونه :
 اگر در کلید فای حط چهارم دو میانی - می  میانی   و در کلید سل ، سل و دو اکتاو را داشته باشیم و بخواهیم نت  دو  به نت  سی  ، حل شود ، با آوردن سل گرد در کلید فای خط چهارم  رگرد میانه و سل گرد در کلید سل و دو اکتاو سفید در کلید سل - بخش نخست تاخیر   و سی سفید  به عنوان بخش حل  ، تاخیر رسیدن و حل نت دو به سی را به خوبی نشان داده ایم.
در نگاشته آینده مواردی از کاربرد نت تاخیر را در دانش کنترپوان ، بررسی خواهیم کرد.
آموزگار و نویسنده : رابعه رضوی علوی ( عسل ) - مهر ماه 1393
کتاب مرجع : هارمونی تحلیلی استاد پرویز منضوری و دیگر کتب معتبر کنترپوان
(C)
All Rights Reserved
Rabeah Razavi 
**************************************************
فصل دانش کنترپوان در موسیقی - موضوع : نتهای زینت - بخش چهارم - نتهای تاخیر
نویسنده :  رابعه رضوی
 Rabeah Razavi 
 ساعت ٩:۵۸ ‎روز ۱٩ مهر ۱۳٩۳
کلید واژه ها : نت تاخیر و چگونگی تهیه و تامین آن، تهیه و حل نت تاخیر در کنترپوان، آکورد معکوس دوم
درود بر همراهان و هنرجویان درسهای کنترپوان در موسیقی در وبلاگ وکالیست سوپرانو.
اگر از درس پیشین به یاد داشته باشید ، در پپوند آکوردها و اتصال نتهای سازده آن به یکدگر گفتم هر گاه بخشی از آکورد یا به بیان بهتر یکی از نتهای سازنده آن ، حرکت " متصل " و پایین رونده داشته باشد و این حرکت را به طور غیر مستقیم و با اندکی تاخیر  پس از عبور از نت دیگری  ، انجام دهد ، دیرکرد نت مزبور را " تعلیق آکورد یا نت تاخیر " می نامیم. اساتید کنترپوان معتقدند که " حل هارمونیک نت تاخیر در آکورد دوم نکوتر بوده و بهتر است فاصله و بنیه ، مینور ( کوچک ) باشد.
نت تاخیر با گوش شنونده ، بیگانگی می کند. به بیان بهتر ، این حس ناشی از شنیدن آکورد نخستین پیش از نت تاخیر و حس نیاز به " حل " نت مزبور در آکورد دوم ، باید شنیده شود یا اگر نواخته می شود ، نوازنده، ناخودآگاه حس کند که باید نت بعدی "تامین "شود که این تامین با " حرکت نیم پرده ای " برای حل آکورد صورت می پذیرد.
نت اخیر در دانش کنترپوان چنین تحلیل می شود که نسبت به همه نتهای سازنده آکورد به خصوص نت پایه یا باس   ؛ فاصله نامطبوع  و نا خوشایند  دارد و تاخیر نامطبوع گرچه زیبنده نیست اما گاه در برخی آثار شنیده می شود.
نمونه اگر  آکورد دو - می - سل - دو  ( همگی گرد ) در میزان نخست و پس از آن سل - ر - سل - دو ( همگی سفید ) و سی سفید در بخش سوپرانو در میزان دوم باشد و حال برخلاف درس پیشین ، در بخش تنور نت "می " به " ر " حرکت نکند و همچنان بر  همان نت " می " پابرجا بماند ، و بخش باس  به سوی نت " اکتاو بخش تنور " یا دست کم  اونیسیون یا نت  همصدای  " می " پرش کند ، نت " دوی سوپرانو  ، دارای دیرکرد خوشایند ( تاخیر مطبوع ) خواهد شد. نتیجه بخش سوپرانو ، نقش نت تاخیر را ایفا خواهد کرد.
***
 نکته دوم : در آکوردهای معکوس دوم ، یکی از بهترین بافتهای موسیقایی را با نت تاخیر می سازد ، اگر در ضرب
 " قوی " پدیدار شود و بر ضرب " ضعیف " بر آکورد پایگی ، " حل " شود. نتهای تاخیر در دو بخش صدایی صورت می گیرد . نمونه می تواند نتهای تاخیر در دو بخش سوپرانو و آلتو از آکورد ، آمده باشد.
نت تاخیر نباید بارها " حل " شود ، حل چندباره نت تاخیر ، خطای هارمونی است . پس این نت باید حل روشن  و واضحی داشته باشد.
 نکته سوم : نت تاخیر و نت حل نباید همزمان با هم به گوش رسد ، مگر اینکه حل آن در بخش باس باشد و حل دیگر نت تاخیر در بخشی بسیار دورتر از باس ( مثلا سوپرانو ) بیاید.
قاعده این است که هرچه فاصله دو بخشی که در آن " تاخیر " ، حل می شود ، فزونتر باشد ، اندکی از خطا بودن آن کاسته و شکل درست تری از حل نت تاخیر را برای نتهای سازنده هر میزان و آکوردهایش به ارمغان می آورد.
به هر حال در تمامی موارد " تهیه " نت تاخیر و حل آن  مهم است. گرچه ممکن است گاهی ، نت تاخیر بی آنکه " تهیه " شود ، یا تهیه مشخصی داشته باشد ، بیاید .
نت تاخیر بهتر آنست که در بخشهای بالاتر صدایی ، مخصوصا بخش سوپرانو بیاید اما اگر در بخش باس ، آورده شد ، دگربار،  نباید نت پایه را تکرار کرد. 
حل "می تواند روی" سوم" و" پنجم" و "هشتم"آکورد باشد که حل روی سوم آکورد بهترین و متداولترین نوع آن است . نمونه های را در آینده بررسی خواهیم کرد .
در مجموع سه گونه تاخیر و حل با توجه به چگونگی " تهیه " وجود دارد که عبارتند از : 
  2- تاخیر و تهیه و تغییر وضعیت ،  3 -  تاخیر بدون تهیه 1- تاخیر و تهیه کامل ، 
.  در نگاشتی دگر ، درباره این سه گونه  نت تاخیر بیشتر خواهیم گفت و نمونه هایی از آن را خواهیم شناخت
کتاب مرجع : هارمونی تحلیلی - استاد پرویز منصوری - فصل چهاردهم
آموزگار و نویسنده  این نگاشته و تمامی نگاشته های وبلاگ وکالیست سوپرانو از 1381 تا کنون : اینجانب - رابعه رضوی ( عسل )
(C)
All Rights Reserved
***************************************************************
گونه های مختلف نت تاخیر روش تهیه و تامین و حل آن - آموزش و نگارش : رابعه رضوی
نویسنده :  رابعه رضوی 
Rabeah Razavi 
 ساعت ٩:۵۳ روز ٢۶ مهر ۱۳٩۳
کلید واژه ها : نت تاخیر و چگونگی تهیه و تامین آن، تهیه و حل نت تاخیر در کنترپوان، آکورد مطبوع در همراهی نت تاخیر با برودری
درود بر همراهان وبلاگ وکالیست سوپرانو در بخش درسهای کنترپوان در دانش موسیقی.
در نگاشت پیشین به موضوع " نتهای زینت " و مبحث " نتهای تعلیق یا تاخیر " پرداختیم. در این نگاشته می کوشیم گونه های مختلف این گروه نتها را بیشتر بشناسیم.
گفتیم که سه گونه  نت تاخیر وجود دارد :
 (1) تاخیر با تهیه کامل  ، ( 2) تاخیر با تهیه  در مفهوم مورد نظر دانش هارمونی در موسیقی  اما همراه با تغییر وضعیت نتها  ، ( 3 ) تاخیر بدون تهیه
نمونه 
"تاخیر با تهیه کامل" -  اگر نت " دو " میانه را در بم ترین بخش صدایی ( باس ) و نت "می" میانه در بخش صدایی " تنور " و نت " سل " در بخش صدایی " آلتو " در کلید سل و  " دو اکتاو " در بخش صدایی سوپرانو باشد و همه نتها را هم سفید در نظر گیریم و در میزان دوم نت "سل" در بخش باس در کلید فای خط چهارم  با کشش زمانی گرد و نت" ر "میانه  در بخش تنور با کشش زمانی گرد  و نت " سل " در بخش سوپرانو با کشش گرد و سرانجام نت "لا " در بخش سوپرانو با کشش زمانی سفید باشد و در همین بخش نت واپسین سوپرانو یک نت "سی سفید " باشد  شکل روشنی از تهیه کامل و نت تاخیر را خواهیم داشت .
نمونه دوم : "تاخیر با تغییر وضعیت " : نت" دو" در کلیدفای خط چهارم در بخش باس با کشش زمانی سفید +  نت "دو میانه" با کشش زمانی سفید برای بخش صدایی تنور + "سل" در کلید سل با کشش سفید در بخش صدایی آلتو  و در نهایت" می اکتاو" و سفید در بخش صدایی سوپرانو. 
نت "سل گرد " در کلید فای خط چهارم در باس  و " ر میانی با کشش زمانی گرد" در بخش تنور  و " سل گرد " در بخش صدایی آلتو و در پایان نت " دو اکتاو " در بخش صدایی سوپرانو در کلید سل که یک نت سی سفید هم در بخش سوپرانو به شکل سفید پس از این نت آمده باشد نمایی از " تاخیر " همراه با "تهیه و تغییر وضعیت " را می سازد. 
در شکل سوم یعنی " تاخیر بدون تهیه ": 
می توانیم به چنین چیدمانی برسیم : ر گرد در بخش باس  - ر گرد خط میانه خطوط حامل بزرگ (11 خطی) در بخش تنور - لا گرد در کلید سل در بخش صدایی آلتو و در نهایت فا - اکتاو - گرد در کلید سل برای بخش صدایی سوپرانو در میزان نخست و در میزان دوم : سل گرد در باس در کلید فای خط چهارم  -  ر گرد در بخش تنور بر خط میانی و خط اضافه بالایی اول و نت سل در کلید سل با کشش زمانی گرد در بخش صدایی آلتو و در نهایت نت دو اکتاو - سفید - در کلید سل برای سوپرانو که به نت سی سفید در سوپرانو پایان می یابد  نمونه خوبی از  گونه سوم یعنی تاخیر بدون تهیه " خواهد بود.
نت تاخیر شایسته است که در بخشهای بالاتر صدایی به ویژه " سوپرانو " نوشته شود و نت پایه را در شکل پایگی آکورد در هنگام آوردن نت تاخیر در بم ترین بخش نباید تکرار کرد.
:     چند نکته مهم درباره کاربرد نتهای تاخیر 
الف - حل هارمونیک نت تاخیر  بر سوم آکورد یا پنجم و یا هشتم آکورد  است اما می توان گفت بهترین شیوه ، حل بر سوم آکورد می باشد . اما اگر آکورد ما در هنگام تاخیر به شکل "معکوس اول " بیاید  حل آن بیشتر بر فاصله ششم آکورد معکوس اول خواهد بود.
ب- نت تاخیر می تواند با فاصله ششم و سوم یا ششم یا سوم یا اول  نسبت به نت پایه به این نت " حل " شود.   
پ - اگر نت تاخیر در پیوند آکوردها فاصله ششم از نت باس داشته باشد این تاخیر " مطبوع " بوده و با "حل " خود ،فاصله پنجم آکورد  را "تامین " می کند . 
ت- اگر نت تاخیر نسبت به باس دارای فاصله " مطبوع " اما نسبت به" هفتم" آکورد فاصله "نامطبوع " داشته باشد باید به " پنجم " حل شود که در این حل به پنجم و با فاصله پنجم از باس  در عین حال دارای یک فاصله ششم از " هفتم آکورد " نیز هست .این روش اگر در بخش باس به کار گرفته شود به ساخت آکورد  معکوس دوم آکوردهای سون ، می انجامد. 
اینکه حل تاخیر می تواند به همراه نت زینت   برودری  بیاید که در این شیوه و همراهی نت بروردری با  نت تاخیر،  هنگامی که تاخیر پس از برودری بیاید ،  آکوردی  مطبوع  نسبت به همه نتهای آکورد ساخته می شود و اینجا ، حل  هارمونیک صورت نمی گرد بلکه  حرکت  با پرش ، به سوی بالا صورت می گیرد. ( مثلا با فاصله ششم از باس )
اما در نهایت  شایسته نیست حل تاخیر بیش از فاصله پنجم  از پایین به بالا باشد. 
 اگر نت تاخیر در بیش از یک بخش آمده باشد  خوب است که نه تنها در بخش باس که در پیوند آکورد تهیه به تاخیر، در " حرکت " باشد و ساکن نماند.
. حل مشهوری به نام " حل ویکاری " در تاخیر وجود دارد که در نگاشت بعدی بدان خواهیم پرداخت 
نیز در نگاشته آینده به سومین شکل نتهای زینت یعنی " نتهای پیش رس " اشاره خواهیم کرد.
کتاب مرجع : هارمونی تحلیلی - استاد پرویز منصوری - فصل چهاردهم
آموزگار این نگاشته و تمامی نگاشته های وبلاگ وکالیست سوپرانو از 1381 تا کنون : اینجانب - رابعه رضوی علوی ( عسل )
(C)
All Rights Reserved
*****************************************************
مفهوم ویکاری در دانش کنترپوان + نتهای پیش رس - آموزش و نگارش : رابعه رضوی
نویسنده :  رابعه رضوی
 Rabeah Razavi 
ساعت ۱٠:٢۴ روز ۳ آبان ۱۳٩۳ 
درود بر همراهان وبلاگ وکالیست سوپرانو.
در نگاشته های پیشین درباره گونه های مختلف " نتهای زینت " از جمله " نتهای تاخیر "سخن  گفتیم . اکنون هنگام آن است که موضوع " نتهای تاخیر "  و " تمهید " ویکاری " که پیش تر از آن نام برده ایم را با  بیان نکاتی چند به پایان برده و سپس بررسی گونه دگری از نتهای زینت ، که به " نتهای پیش رس " مشهورند ، را آغاز کنیم. 
1- ویکاری ، تمهیدی برای حل " نت تاخیر " است . این حل قانونمند می تواند همسان نمونه ای چنین باشد که در آن حل در بخش صدایی دیگری، نمود می یابد. 
نمونه : سل سفید - فا سفید در کلید فای خط چهارم   و ر میانه  - زیر خط اضافه نخست و سل در کلید سل برای آکورد اول در میزان نخست.
دو گرد - فا ی سفید که با خط اتحاد به سل میزان پیشین پیوسته است  در کلید فای خط چهارم- دو سفید و سل سفید در کلید سل  -که تجلی نت فای بخش تنور در آکورد بعدی  در بخش آلتو خواهد آمد. 
یعنی آکوردی با سل سفید - در بخش تنور- می سفید در آلتو  که تجلی و حل نت تاخیر اینجا رخ می دهد و سرانجام نت دوی اکتاو در کلید سل برای بخش سوپرانو. 
در میزان سوم : فا سفید - لا سفید  هر دو در کلید فای خط چهارم   و فا گرد - دو اکتاو سفید  در آکورد اول  و  
  ر سفید -  سی سفید - ر سفید اکتاو در آکورد دوم که  فای گرد در آکورد نخست این میزان در میزان چهارم و در دومین آکورد با تمهید ویکاوری حل و در بخش دگری تجلی می یابد. 
در میزان چهارم : دو گرد - سل سفید - سل گرد  هر دو در کلید فای خط چهارم - ر سفید اکتاو   هر دو در کلید سل در آکورد نخست و  نت دو میانه در بخش آلتو و می اکتاو در بخش سوپرانو که همین نت می اکتاو حل به شیوه ویکاوری   برای نت فای گرد در آکورد نخست میزان سوم است. 
***
پس از این نکته باید بگوییم که  اکتاو پی در پی  بین  نتهای تاخیر  یا هنگام  حل ، کماکان خطا ست . اما گاه  پنجم موازی یا پی در پی  ، می تواند در  شرایطی " مجاز " باشد.
در پایان اینکه  حل نت تاخیر  بر درجه  دیاتونیک  گام ، در هارمونی دیاتونیک است اما در " هارمونی کروماتیک "، نت تاخیر می تواند روی نت آلتره شده ، " حل " شود.
نمونه : دو سفید در کلید فای خط چهارم - دو میانه سیاه  - سل سفید - می سفید 
ر سیاه  چسبیده به خط پنجم کلید فای خط چهارم( در بخش تنور ) در میزان نخست 
 ر گرد - سل گرد - سل سفید  ( که با خط اتحاد به نت سل میزان پیشین پیوسته )- ر گرد  و نت فا دیز سفید در میزان دوم
****
نت پیش رس :
نت " پیش رس " گونه دگری از نتهای زینت است . هنگام پیوند آکوردها ، هرگاه یکی از نتها ی آکورد اول پیش از آنکه نمود روشنی یابد  و هنگامی که در بخش ضعیف آکورد نخست است به  آکورد دوم ره گشاید ، و به "نتی وابسته "به این آکورد برود ، این گونه از نتهای زینت را " نت پیش رس " می نامیم .
درست ترین شکل استفاده از" نت پیش رس" در نگارش قطعات موسیقی ، حرکت" رو به بالا و متصل " است و به همین سبب ،  کارکردش کمابیش ، وارونه نقش " نت تاخیر" است . نتهای پیش رس کوتاه بوده و بیشینه کشش زمانی آنها ، نیمی از آکورد نخست است. 
نت پیش رس می تواند در آغاز آکورد بعدی به روش ویکاری ؛ به نت دیگری از آن آکورد ، " پرش " کنید . این نت در تمامی بخشها ، قابل استفاده است . اگر برای نمونه در بخش باس بیاید می تواند در حرکت پرشی به بالا ،" تامین" شود و در بیش از یک بخش ، ظهور و بروز یابد .
نت های پیش رس نمونه های مختلفی دارند که در نگاشت آینده بیشتر بررسی خواهند شد. نیز ، به گونه دگر از نتهای زینت ، یعنی " نتهای پدال " نیز اشاره کوتاهی خواهیم داشت.
آموزگار و نویسنده  این نگاشته و تمامی نگاشته های وبلاگ وکالیست سوپرانو از 1381 تا کنون : رابعه رضوی 
  آبان 1393  
 منبع آموزشی : کتب معتبر کنترپوان و هارمونی تحلیلی استاد پرویز منصوری - فصل چهاردهم
 
(C)
All Rights Reserved
*********************************************
نمونه هایی از کاربرد نت پیش رس - تعریف نت پدال - آموزش و نگارش : رابعه رضوی
نویسنده : رابعه رضوی 
Rabeah Razavi 
 ساعت ۱۱:۳۳ روز ۱٠ آبان ۱۳٩۳
درود بر همراهان درسهای کنترپوان در وبلاگ وکالیست.
در نگاشت پیشین به موضوع نتهای پیش رس در موضوع نتهای زینت پرداختیم. 
 نمونه هایی از کاربرد نتهای "پیش رس" را ، کنون، بر می شماریم :
 نمونه نخست : 
سل گرد   - ر  گرد  - هر دو در کلید فای خط چهارم-بخشهای صدایی باس و تنور 
سل گرد   -   بخشهای صدایی سوپرانو و آلتو سی سفید با کلید سل   در میزان نخست 
بخش صدایی باس دو گرد -    می گرد  بخش صدایی تنور -  کلید فای خط چهارم 
 سل گرد -   دو اکتاو گرد در میزان دوم  در کلید سل
باس : سل گرد -  تنور:  ر  گرد  آلتو : سل  گرد - سوپرانو :سی سفید نقطه دار در میزان سوم  
 دو اکتاو سیاه 
B: دو گرد  - T:  می  گرد  - A:  سل گرد - S:  دو اکتاو گرد در میزان چهارم
اما گفتیم که نت پیش رس امکان بروز در بیش از یک بخش را دارد . 
 نکته : اینجا نت بخش باس قابل تامین با حرکت پرشی به سوی بالاست. نیز می تواند در بیش از یک بخش حضور یابد.
علامت اختصاری هر بخش صدایی 
سوپرانو  Soprano   : S        -  در کلید سل  
A: آلتو - Alto - در کلید سل
T :Tenor  - تنور - در کلید سل یا فای خط چهارم
B :Bass - باس - در کلید فای حط چهارم
نمونه کاربرد نت  پیش رس در بیش از یک بخش صدایی :
B: سل سفید  ، T :  ر  سفید ،  A: سل سفید  
S :  سی سیاه نقطه دار - دو چنگ 
B: دو  گرد ، T: می گرد ،  A:  سل گرد ،  S:  دو اکتاو گرد
B: سل سفید  ،T:  فا  سیاه نقطه دار ، A: می چنگ  ،S:سی سفید
B: دو گرد  ، T:  سل گرد ،   A: می گرد  ،    S: دو اکتاو گرد
B:سل سفید  ،T:  سی سیاه نقطه دار ،  A:  فا سفید ، S:  ر سفید  - دو چنگ 
B:دو گرد  ،  T: دو میانه  گرد ،    A:  می گرد ، S: دو اکتاو گرد 
******
نمونه دوم :
B : سل سفید ، T: سی سفید ، A:  فا سیاه نقطه دار  ، S:  ر سیاه نقطه دار اکتاو  - می چنگ - دو اکتاو چنگ
B: سل سفید ، T:  رسیاه  نقطه دار ، A: فا سیاه نقطه دار ، S:سی سیاه نقطه دار 
T: دو چنگ  ، A:  می چنگ ،  S:  دو اکتاو چنگ
B: دو گرد  ،  T:دو میانه گرد  ،  A: می گرد  ،  S:دو اکتاو گرد
***
"نت پدال" :
باید این مقدمه را بیان دارم که به نتی ممتد گویند که بی وقفه در چند میزان به گوش می رسد بی آنکه سکوتی میان این میزانها آمده باشد ، نت مزبور در هر یک از چهار بخش آکورد یا چهار بخش صدایی قابل استفاده است. اما در بیشتر اوقات در پایه آکورد و در بخش باس ، بم ترین بخش آمده و با "ایستایش  و کشش "در این بخش ، کار تامین وزن موردنظر آهنگساز را برای آن اثر ، برعهده دارد .
مهمترین نکته درباره نت پدال ، " مطبوعیت " آن در آغاز و تا پایان اثر است. باید از همان ابتدا جزئی از بخشهای مطبوع آکورد بوده و تا پایان نیز چنین بماند. در نگاشت آینده به موضوع نت " پدال " و کاربردهای آن بیشتر خواهم پرداخت.
آموزش و نگارش : رابعه رضوی علوی ( عسل )
 مرجع آموزشی :   هارمونی تحلیلی - استاد پرویز منصوری - فصل چهاردهم  و دیگر کتب معتبر کنترپوان
(C)
All Rights Reserved
************************************
نت پدال و کاربردهایش - بخش دوم - دوره های تاریخی کاربرد نت پدال 
نویسنده :  رابعه رضوی 
Rabeah Razavi 
 ساعت ۱٠:۴۳ روز ۱٧ آبان ۱۳٩۳
کلید واژه ها : ایستایش و کشش نت پدال، دوره رمانتیک و کلاسیک در نت پدال، مقایسه دو اثر فرانتس شوبرت و باخ
درود بر یاران .
در نگشت پیشین درباب نت " پدال" دانستیم که نتی کشیده است ، به طول چند میزان با توجه به درجات آکورد و پیوندهای آنها  در یک بخش که بیشتر بم ترین بخش یعنی باس است ساکن و بی تغییر می ماند یا بدون حرکت به بالا و پایین به  تامین وزن معینی ، برای موسیقی می رسد.به همین دلیل به نت " ساکن " هم مشهور است. 
نیز اشاره شد که این نت باید یکی از اعضای "مطبوع" آکورد باشد و پایان آن هم مطبوع آن اکورد یا آکوردهای دگر است.
کاربرد نت پدال معمولا در موسیقی " کرال "  کمتر است برخلاف دیگر نتهای زینت که در موسیقی کرال پرکاربردند.
دلیل علمی کم کاربرد بودن نت پدال در موسیقی " کرال " ، کوتاهی میزانهایش است و نیاز به نت پدالی که دست کم تا چند میزان امتداد می یابد نیست .
 نت پدال در دوره" باروک" - از دوره های  تاریخ موسیقی و در فرآیند دگرگونی آن ، نقش مفیدی ایفا می کرد.
نمونه آن را در چند میزان از باخ بنگریم:
اگر ابتدای میزان فا دیز داشته باشیم و قطعه در سل ماژور باشد  این چیدمان باخ ف نت پدال را به خوبی نشان می دهد: 
: در کلید سل 
رسیاه - می چنگ - دو چنگ  |  ر سیاه  - سل چنگ - لا چنگ - سی سیاه - لا چنگ  - فا چنگ  | سل سیاه  - ر سیاه - سل سیاه  - لا چنگ - فا چنگ | سل چنگ - لا  چنگ - سی چنگ - دو اکتاو  چنگ | ر اکتاو چنگ - دو اکتاو چنگ - سل چنگ - لاچنگ| سی سفید ||
بر خط میانی :  سی سیاه - لا سیاه | سی سیاه - دو میانه سیاه  - ر سیاه - دو سیاه | سی سیاه - دو سیاه - سی سیاه - لا سیاه | سی سیاه - دوسیاه - سی سیاه - سی سیاه| سل سفید
کلید فای خط چهارم :  سل سفید - سل گرد - سل گرد - سل گرد - سل سفید که همگی با خط اتحاد بهم پیوسته اند .
این نمونه خط  باس  در اثر باخ نت سل "پدال" را اجرا می کند. 
اما به دوره "کلاسیک "که بنگریم ، قاعده کار بر این بود که" در کنار نت پدال" بخشهای سازنده آکوردها  از همه نتهای "دیاتونیک تونالیته " برگزیده شود .
وضعیت در دوره " رمانتیک "  به طور کلی متفاوت شد و این امکان به وجود آمد که بر " نت پدال "  هم آکورد و هم نت آلتره استفاده شود .اثر "شاه لیر "فرانتس شوبرت برای آواز و پیانو از جمله نمونه های خوب کاربرد نت پدال در دوره رمانتیک است.
این اثر دارای تفاوتهایی  بسیار با نمونه های دگر است از جمله اینکه در چهار بخش تنظیم نشده است و در واقع نوعی موسیقی سه بخشی است. در نوشتار دیگری  اثر شوبرت را با اثر باخ مقایسه خواهیم کرد تا تفاوتهای این دو را در کاربرد نت پدال بیشتر در یابیم.
   آموزشی : هارمونی تحلیلی - استاد پرویز منصوری - فصل چهاردهم - کنترپوان - نتهای زینت  منبع
آموزش و نگارش : رابعه رضوی
(C)
All Rights Reserved
***************************************************************
بررسی جایگاه نت پدال در سه اثر متفاوت تاریخ موسیقی در کنترپوان
نویسنده :  رابعه رضوی
 Rabeah Razavi 
 ساعت ۶:٢٢ روز ٢۴ آبان ۱۳٩۳ 
درود بر همراهان وبلاگ  وکالیست سوپرانو
در نگاشت پیشین به موضوع نت "پدال " پرداختیم و نمونه ای از اثر "فرانتس شوبرت" را بررسی کردیم .
اما قصد دارم با بررسی متدی که در نگارش اثر" شاه لیر" او استفاده شده  ، به نکته مهمتری برسیم.استاد پرویز 
منصوری در کتاب هارمونی تحلیلی فصل چهاردهم علاوه بر بررسی خود اثر به این جمع بندی می رسند که قطعه چهاربخشی نیست و سه بخشی است اما از آنجا که موضوع نت پدال است و ممکن است بررسی موضوعی اثر چندان مناسبتی با بحث حاضر این وبلاگ نداشته باشد از آن عبور می کنم و پیشنهاد می کنم این قطعه را به عنوان نمونه شنیداری هنگام خواندن ادامه درسهای این بخش با آموزه های که فرا خواهید گرفت  همراه سازید و بکوشید برای تمرین بخشهاى مربوط به کلید فای خط چهارم  را به همراه پارتیتور خود بنویسید تا به درک جامعتری  از آن دست یابیم. بخشهای قطعه 5 بخش و در دو میزان فزون تر است و 6 بخش است . در  واقع موسیقی 3 بخشی است و در همان میزانهای نخست این نکته به گوش شنونده اثر می رسد . در این اثر پیانو به منظور تاکید به شکل اکتاو مضاعف نگاشته شده است . بنابراین خطایی هارمونیک رخ نداده است. نمی توان گفت " اکتاو موازی " است و خطاست . با این توضیح که فرانتس شوبرت در اوان دوره " رمانتیک " بخش پیانو را برای دست راست نوشت و در ادامه خط دست چپ تا چند میزان نخست  تنها یک بخش است اما همین بخش با  اکتاو شدن به شکل " مضاغف "  نوشته شده است. 
درپایان قطعه اما  آن 3بخش مورد اشاره سرانجام 4 بخشی می شود که بخشی برای دست چپ و 3 بخش باقیمانده برای دست راست می باشد . نکته جالب توجه نوشتن بخش آوازی اثر در فاصله " اکتاو " خط یا  بخش دست راست پیانو است - همان موضوع کاهش بخشها به دلیل کاستن از فواصل نامطبوع در این اثر نیز بسیار چشمگیر است - و به بیانی بهتر انگار بخش دست راست پیانو با آواز پررنگ تر و خوش نواتر است.
این اثر یک نت  فای  پدال دارد که  برای دست راست و به شکل مضاعف نوشته شده است و نیز نت پدال  سی بمل ، که ساکن و بی تغییر است .
×××
اما این سیر تکامل از دوره " باروک " آغاز می شود و آرام آرم به شکوفایی می رسد تا در نهایت این اثر شوبرت را در دوره " رمانتیک " می توان نقطه عطف آن دانست .
نت پدال چنین تاریخچه ای دارد و برای نمونه می توان "اراتوریو یا پاسیون باخ " را بررسی کرد که در اثر " ماتئوس پاسیون " ، نت " پدال " در واقع نت پایه و تونالیته ( آوایینه ) آن است . همان متد اثر شوبرت اینجا هم استفاده شده است . روشی  که در  آن ، نت پدال که " می " باشد در چندین میزان ، مضاعف می شود .و مضاعف شدنش از جنس " اکتاو "  یا فاصله هشتم است .
"Ein Ton "
 یا برای نمونه اثری از " پیتر کرنیلوس" که در قرن نوزدهم در فاصله سالهای 1874 - 1824 نوشته شده است و نت پدال " سی  در بخش آوازی مدام و یکنواخت به گوش  می رسد . کار آکوردها  صرفا کاستن از یکنواختی همین نت پدال است که در تمام قطعه به گوش می رسد. نیز نتهای زینت  در کنار آکوردها و آلتراسیونهای رنگارنگش نت سی پدال را رنگ آمیزی می کنند .  
در مجموع نت پدال قابل کاربرد در تمامی بخشهاست 
2- کلمه نت پدال بهتر است با " نت ساکن " جایگزین شود چرا که این مهمترین خاصیت این نت است.
  نت پدال در پایین ترین بخش صدایی نوشته می شود .
4 - پوان د ارگ"  گونه ای درست از نت پدال است که بیشتر در موسیقی غرب و تاریخ تحول آن به چشم می خورد. نتی ساکن در  بخش صدایی باس ، که اثر را هارمونیزه می ساخته است .
نت پدال قابل کاربرد همزمان در بیش از یک  بخش به شکل اکتاو پنجم است
در نگاشت آینده موضوع تازه ای در باب  انواع نتهای زینت را بررسی می کنیم که " نت اشاپه " نام دارد.
آموزش و تحلیل و نویسنده: اینجانب - رابعه رضوی علوی (عسل ) 
منبع آموزشی: هارمونی تحلیلی - استاد پرویز منصوری
ایران - تهران
(C)
********************************************************
بررسی نتهای زینت در کنترپوان - نت اشاپه + آپوژیاتور
نویسنده :  رابعه رضوی 
Rabeah Razavi 
ساعت ٩:٠۴ روز ۱ آذر ۱۳٩۳
درود بر همراهان درسهای کنترپوان  
در نگاشت پیشین درباره " نت پدال " سخن گفتم و برآنم که در این نگاشت " نت اشاپه " را بررسی کنم  
 نت اشاپه  در بیشتر کتابهای هارمونی به همراه نت "آپوژیاتور ، می آید که گونه های ویژه ای از نت " زینت " به شمار می آیند 
آن را چنین تعریف می کنند : در پیوند آکوردها ، ابتدای " حل هارمونیک " ،  یکی از نتهای آکورد نخست به آکورد دوم ،  یک نت وابسته  به آکورد دوم، به آن آکورد ، پرش می کند و سپس ، با حرکت خلاف جهت  ، به نت وابسته آکورد دوم ، حل می شود که گاه ممکن است نتی که به آن پرش شده است خود یکی از گونه های نت زینت باشد . 
در این صورت ، اشاپه  را با فاصله های " متصل " به نت وابسته از آکورد دوم ، فرود می آوریم .  
در هنگام پرش دار بودن هر دو حرکت ،  از اشاپه و به اشاپه ،  اشاپه در بیشتر موارد خود بخشی از آکورد دوم است. 
نمونه : فا دیز در ابتدای خط حامل سل ماژور 
سل گرد  B -  ر گرد  T  -  سل گرد A 
سی سفید نقطه دار  با نت اشاپه می سیاه در میزان یکم    S 
میزان دوم
ر گرد B
ر سفید میانه T
فا گرد A -  ر سفید نقطه دار S
لا سفید A - دو  اکتاو سیاه S 
میزان سوم : سل گرد برای هر دو بخش باس و تنور درکلیدفای خط چهارم
   سل بخش آلتو در کلید سل
سی برای سوپرانو و در کلید سل 
***
در اینجا آپوژیاتور  یا همان نت تکیه  نیز درکنار اشاپه قابل بررسی است . نتی است که ارزش زمانی نامعین دارد . هنگامی که آکورد بعدی اجرا می شود نیم یا حتی بیش از نیم آکورد دوم را برای اجرای خود می گیرد. در دقایق پایانی قطعه ، نت آپوژیاتور ، سرانجام بر  نت اصلی ، " حل " می شود. 
نت آپوژیاتور به شکل یک نت کوچک در موسیقی کلاسیک ، اجرا می شده است. 
نمونه : نت آپوژیاتور که به شکل " یک چنگ کوچک با خط اریب که دم آن را قطع می کند ، بر خط پنجم حامل کلید سل ،  در کنار یک  می سیاه نقطه دار اکتاو با همین کلید ، نشانه آپوژیاتور بودن نت می اکتاو نقطه دار است و پیش از آن باید ، آپوژیاتور دو برابر ارزش زمانی خود ، و به شکل فای اکتاو سیاه اجرا و  پس از آن نت می اکتاو به شکل چنگ ، اجرا شود . 
دقت کنیم که نت آپوژیاتور در کنترپوان و هارمونی را با نت " آچیاکاتورا " که در تئوری خوانده ایم ، اشتباه نگیریم .
تفاوت آپوژیاتور با آچیاکاتورا در این است که آچیاکاتورا ، تند ترین شکل اجرای نت  به شکل نت کوچک  است ، اما آپوژیاتور ، در واقع نوعی نت تاخیر "حل نشده " است . در ضمن نت تکیه که معادل آن در موسیقی ایرانی است ، همیشه  پس از نت اصلی می آید و دوباره به سرعت به جای اول بازمی گردد .Mordent است . 
(  آن را در کنار گرپتوها و معکوس گرپتو و دیگر نتهای زینت در تئوری خوانده اید ) 
 در واقع هر آنچه تا کنون بررسی شد ، بررسی هارمونیک نتهای زینت است و موضوع سخن ، تئوری موسیقی نیست . 
در نگاشت آینده ، جمع بندی کوتاهی از آنچه درباره نتهای زینت گفتم ، خواهیم داشت و سپس باب تازه تر "کرال " در کنترپوان را خواهیم گشود . 
آموزگار و نویسنده :  اینجانب - رابعه رضوی علوی ( عسل ) 
منبع  آموزشی : هارمونی تحلیلی - استاد پرویز منصوری فصل چهاردهم
(C)
All Rights Reserved
*************************************************
مرور مبحث نتهای زینت در کنترپوان + بررسی تاریخ موسیقی - بخش اول - قرون وسطی
نویسنده :  رابعه رضوی
 Rabeah Razavi 
 ساعت ٩:۱٩ روز ۸ آذر ۱۳٩۳
 کلید واژه ها : نتهای زینت در هارمونی و کنترپوان، آپوژیاتورهای حل نشده و حل شده، آموزگار : رابعه رضوی، تاریخ موسیقی قرون وسطی
درود بر همراهان وبلاگ وکالیست سوپرانو و درسهای کنترپوان 
از این هفته در کنار درسهای کنترپوان ، فصل تازه ای به نام " تاریخ موسیقی جهان " را در کنار درسهای کنترپوان خواهیم آموخت . 
****
(C)
All Rights Reserved
 
نتهای زینت در کنترپوان - مروری کلی بر آنچه در این فصل آموختیم"
نویسنده و آموزگار : اینجانب -  رابعه رضوی علوی (عسل)
منبع : هارمونی تحلیلی - پرویز منصوری
در نگاشتهای گذشته ، در باره انواع نتهای زینت دانستیم و کارکرد هر یک را نگارش جملات موسیقی ، تحلیل کردیم .
اما اگر بخواهیم در مجموع بدانیم که نتهای زینت از چه ویژگیهایی برخوردار است ، برخی معتقدند که تنها به آراستن یک قطعه می پردازد که این آراینده ها دو گروه هستند . 
گروه نخست : نتهای ضرب " ضعیف " یا قسمت ضعیف ضرب ، که بین دو نت اصلی یک یا دو آکورد می آید ، این گروه 5 شکل دارد . یک  گروه نتهای دارای زیر و بمی با حرکتی به فاصله دوم و پنجم که بین دو نت همسطح آمده باشند . 
نت " گذر " ، نت " پیشرس " ، " نت اشاپه " ، " کامبیاتا " ، و " برودری " است. این گروه از نتهای زینت نتهای بالارونده یا پایین رونده اند . تفاوتهای " اشاپه " و " کامبیاتا " را هم می توان در جهت حرکت نتها بدانیم . حرکت نتهای زینت ، در "اشاپه " برخلاف جهت حرکت نتهای اصلی است . اما در " کامبیاتا " ، " نتهای زینت و نتهای اصلی هم جهتند .  
نمونه " می " به" سل "  ، نت " ر " اشاپه است .اما در کامبیاتا ، حرکت از " نت لا " ، آغاز می شود و سپس به " سل " می رسد . 
گروه دوم - نتهای زینت قرار گرفته روی ضرب قوی که جانشین آن نت قوی شده و بر این نت " حل هارمونیک " می شوند .مجموعه ای از آپوژیاتور که نتهایی دارای فاصله دوم از بالا یا پایین نسبت به نت اصلی هستند ، آکوردهای ساده ، می توانند جایگاه استفاده از بسیاری نتهای زینت به ویژه در شکل آپوژیاتور شوند . 
این امکانات باعث می شود ، مشکل بسیاری از " ترکیبهای نامطبوع " ، در موسیقی ، از بین برود . نت " نامطبوع " در آکورد نخست  گاه با شکل " آپوژیاتور تهیه نشده " و گاه به صورت " آپوژیاتور  تهیه نشده "  ، پدیدار می شوند .
آپوژیاتور تهیه شده که عضو " مطبوع " آکورد نخست باشد ، باعث " تهیه " نت در مفهوم خاص کلمه می شود  و بسیار از " نامطبوعیت " می کاهد و کاهشی که با خط اتحاد پیوسته به نت " نامطبوع " آمده باشد ، شکل " تاخیر و تعلیق " را ایجاد می کند .
نمونه : سمفونی چهار - چایکوفسکی که در آن  دو گروه از آپوژیاتورها در بخشهای " همزمان " ، پدیدار شوند و 
یا "پلئاس و ملیزاند " دبوسی ، و " آپوژیاتورهایی که حل نشده اند و مدرن تر جلوه می کنند. 
از هفته آینده ، فصل " کرال " در کنتر پوان را آغاز می کنیم .
از امروز بخش تازه ای به درسهای وبلاگ اضافه می شود که ، همانا موضوع مهم و بسیار پرکاربرد " تاریخ موسیقی " است. باشد که این گونه دانش ژرفتری به آنچه می شنویم و خاستگاه تاریخی هریک بیابیم .
************************************************************
"تاریخ موسیقی جهان "
دیباچه - قرون وسطی - بخش یکم و دوم 
تلخیص ، نویسنده و آموزگار  : اینجانب - رابعه رضوی علوی ( عسل )
منبع : درک و دریافت موسیقی راجر کیمی ین
 بهترین راه شناخت هنری ، مطالعه تاریخ هنر و خاستگاه آثار هنری است. من در این بخش تلاش می کنم به کمک آنچه در این سالها آموخته ام ، سبکها را با توجه به تاریخ پیدایش ، مرور کنم . 
اما زین پس در همین بخش تمامی دوره های تاریخی و آثار هنری و تاریخ پیدایش آن آثار را با هم مرور خواهیم کرد .
“قرون وسطا ” – بخش اول
امروز از ” قرون وسطا ” که شامل سالهای 450 تا 1450 میلادی ، دوران تاریک و سیاه در جهان هنر ، می باشد.
دورانی که موسیقی مذهبی حکمران است و “گزیده مزامیر یا مینیاتور داوود ، پیامبر را به همراه 10 نوازنده همراهش در قرن 12 “یکی از نمونه های آثار این دوران است. عصر سیه روزی مردمان ، ستیز ، جنگ ، هجرت ، که از فروپاشی امپراتوری روم در سال 450 تا دوره رشد و نمو فرهنگ در 1450 ، گسترش می یابد . 
romanesque 
  سبک رمانسک در فاصله سالهای 1150 تا 1450  و کلیسای جامع گوتیک  1150 – 1450
هنگام گسترش شهرنشینی و پیدایش دانشگاه، زمانه پیدایش طبقات مختلف اجتماعی 
 اشراف و روحانیون و دهقانان است – که در این دوران هر یک کارهای مخصوص به خویش را انجام می دهند از نبرد سلحشوران اشراف زاده و ساختن پناهگاه در قلعه ها تا شکار و مسابقات قهرمانی و در مقابل ” دهقانان ” در تهی دستی کامل در کلبه های کوچک زندگی می کنند و عصر ایمان بی چون و چرا و ترس از عقوبت گناه و “سیطره بی امان کلیسا ” بر تمامی اعمال و رفتار و کردار مردم است. از آنجا که دانش و موسیقی و هنر از آن اشراف است و دین از سیاست جدا نیست ، در قرون وسطا ، بیشتر موسیقی دانان بنام این دوره از “کشیشان و خادمان کلیسا ” هستند . “آوازهای نماز ” در صومعه ، تنها شیوه غالب خلق اثر است . بنابراین با آثاری به شدت یکنواخت روبرو هستیم .این قرون وسطاست.
 زنان مجاز نبودند در قرون وسطی آواز بخوانند .اما باید توجه شود که  در قرون وسطی نیز خواندن آنان در کلیسا  که مهمترین صحن عمومی و تریبون حاکمان برای نشر اندیشه و باور دینی خود در مقام سیاست و حکومت بود ) ، مجاز نیست. اما این مانع از تلاش زنان کلیسا ( راهبه ها ) در فراگیری دانش آواز نبود
( کاری که سالهاست به آن می پردازم . یعنی می آموزم و می آموزانم ) . 
نمونه تاریخی آن  ، فردی به نام  هیلده گارد ، که برای همسرایان و هم آوایان خود ،آثاری می آفرید. گفتیم در این دوران ، تصنیف موسیقی ، تنها به شکل  موسیقی مذهبی  بوده ، راهی برای نوآوری در آن برای خالقان سخت ایمان، نبود . 
اسلوب " رومانسک " ،در قرن 11 میلادی ، سبک " معماری " جهان بود  و سبک " گوتیک " در قرن 13 ، در کلیسای جامع رنس .
Riems
نقش برجسته های کلیسای " سنت تروفیم "  St.Trophime  در آرل فرانسه ، که چهار قدیس نگارنده این دوره را نشان می دهد ، از جمله آثار معماری قرون وسطاست که در آن تنها پرداختن به نمادهای " مذهبی " مجاز است و نمونه های اندکی از زندگی حقیقی آدمیان در آن به چشم می خورد.
اما در موسیقی ، نکته بسیار پر اهمیت این است که موسیقی بیشتر شکل " آوازی " دارد ، هرچند دستنوشته های موسیقی "سازی " هم در این دوره کم نیست . از نگریستن به نقش ها و خطها و دست نوشته های این دوره می توان دریافت که ساز نیز استفاده می شد . اما ساز ، از آنجا که از نظر کلیسا ابزاری در دست آیین های غیر مسیحی است ، چندان مورد اقبال کلیسا نیست.
گرچه پس از قرن دوازدهم و از سال 1100 و پس از آن ، ساز نقش پررنگ تری می یابد و " ارگ کلیسا "  با آن شستی های کوبشی اش که بس خشن و پرهیاهو است و با "مشت " نواخته می شود و نیاز به " دمیدن قوی " و فورته سیمو داشته ، چندان نوای دل انگیزی را ایجاد نمی کرد . صدای این ساز ، چنان بود که تا فرسنگها دورتر به گوش می رسید و قرنها از پی هم گذشت ، تا آن ساز خشن و غیر قابل انعطاف به سازی خوش نوا ، قابل انعطاف و دارای قابلیت  اجرایی برای " موسیقی پلی فونیک " شود  
در نگاشت آینده به مبحث مهم " سرودهای گریگوریایی " در " قرون وسطی خواهیم نگریست.
آموزش و تحلیل : رابعه رضوی
***************************************************
کرال در دانش کنترپوان - بررسی تاریخی موسیقی قرون وسطا وگذار به رنسانس
نویسنده :  رابعه رضوی
 Rabeah Razavi  
ساعت ۱٠:۴٩ روز ۱۵ آذر ۱۳٩۳
(C)
All Rights Reserved
منابع آموزشی مورد استفاده در درسهای وبلاگ وکالیست سوپرانو 
هارمونی تحلیلی - پرویز منصوری
 درک و دریافت موسیقی - راجر کیمی ین
تلخیص ، نگارش و پژوهش : رابعه رضوی
"کرال در کنترپوان" - بخش نخست
اما به مفهوم کرال می رسیم. واژه کرال یک واژه چند وجهی است و بنابر هجاهایش معانی گوناگون می یابد.
تاکید روی هجای نخست ، به" صفت" تعبیر می شود.  choral
   در این هنگام ، " آوازجمعی " معنی می شود .
 همین واژه را با تاکید بر هجای دوم .al "اسم" است و به معنی " ملودی رسمی ، همگانی و مذهبی "  
 که گاهی آهنگهای رسمی کلیسای پروتستان را نیز اینگونه می نامیدند. اما در حقیقت ، این واژه ، از
 آوازهای گریگوریایی " می آید .
 بخش اصلی موسیقی اجرایی و آوازی غرب ، در کلیسا بود ، بر پایه " کانتوس پلانوس " ساخته شده و وزن و ارزش زمانی نتها از وزن کلام مذهبی و هجا و تاکیدها گرفته می شود .  مارتین لوتر ، یکی از نخستین کسانی است که "ملودیهایی شامل کرال" می نویسد. در نگاشت آینده همزمان با بررسی دوره رنسانس ، به او و نقش مهمش در " تحول کرال " خواهیم پرداخت. در کنار او " ژان سباستین باخ " ، در دوره پس از او ، مهمترین نقش را در تکامل کرال بازی می کنند. در نوشتار آینده به مارتین لوتر و باخ ، و نقش این دو اشاره خواهد شد
تنها به بیان این نکته کلی بسنده می کنم که  باید در نوشتن "کرال " ، ملودی را با چند نقطه " ایست " بنویسیم . 
************
 موسیقی در قرون وسطی تا دوره گذار به رنسانس - از 590 تا پایان قرن چهاردهم میلادی
گفتیم که سرود گریگوریایی یکی از گونه های غالب موسیقی در قرون وسطی است . دلیل این نامگذاری ، زمامداری  پاپ گریگوری اول ” ( گریگوری کبیر ) است که در دوره 590 تا 640 ، این سرودها را نظمی دوباره بخشید . در این سالهاست ، که کلیسای کاتولیک رم ، “سرود گریگوریایی ” را ، موسیقی رسمی خویش قرار داده است . در همین دوران است که کتب مقدس به سان “مجموعه ملودیهای مونوفونیک ، بدون همراهی ساز ” به قصد افزودن بر روح معنوی اثر ، به شکل نیایش ، خوانده می شود . گرچه این آوازها به لطف ذوق و هنر آهنگسازان قرون وسطایی ، گاه بس شنیدنی است . چه بسا آثار زیبایی در سیاق گریگوریایی ساخته شده است . شاید بتوان گفت آثار گریگوریایی یکی از دلنشین ترین و آرام ترین شیوه های ساخت اثر است . اما روح کلیسا بیش از فردیت انسان ، در آن تجلی یافته است . “ضرباهنگها” ، نرم و منعطف هستند ، گرچه از  وزن پیروی نمی کنند . گویی انسان قرون وسطایی چندان ” ضرب ” را نمی شناسد . ریتم موج مانند ، بداهه سرایی ، حرکت پیوسته و پویشی اندک در چند نت معین ، که زیر و بمهای آن ساخته ها را تشکیل داده اند ، ساختار گریگوریایی را تعریف می کند . ساده یا پیچیده بودنش ، بستگی کامل به دلیل سرایش دارد . گاه ساده و گاه بس پیچیده و در هم تنیده است . در گذر زمان ، آوازها ، تکامل می یابد و ملودیها ، در فاصله سالهای 600 تا 1300 میلادی ، نخست به شکل شفاهی و سینه به سینه و سپس به شکل رسمی و نگاشته شده و نت نگاری ، از سده نهم به بعد ، میراث بشریت از قرون وسطی و موسیقی کهن می شود و چونان همیشه خالقان نخستین ، در تاریخ گمنام ماندند
چه بسا که موسیقی غیرمذهبی دوره رنسانس ، و نیز موسیقی مذهبی قرون وسطا ، ریشه های عمیقی دارند. 
برای دانستن آن می توانید به آثاری چون ” هاله لویا ” hallelujah عبری که در لاتین ،Alleluia همان شیوه متفاوت نت نویسی شده قرون وسطی از ” مس عید مسیح ” که گونه ای از سرودهای گر

مشخصات

  • منبع: http://vocalistmezzosoprano.persianblog.ir/post/34
  • کلمات کلیدی: موسیقی ,تاخیر ,اکتاو ,نتهای ,سیاه ,آکورد ,نتهای زینت ,قرون وسطی ,اکتاو سیاه ,رابعه رضوی ,هارمونی تحلیلی ,تحلیلی استاد پرویز ,هارمونی تحلیلی استا
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها